Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Υπόνομοι - Βόθροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου επί των εφαπτόμενων των οικοδομών οδών κ.λ.π. κοινοχρήστου χώρων υφίσταται κανονικός υπόνομος, αποκλείεται η κατασκευή σηπτικού βόθρου επιβαλλομένης της απευθείας αποχετεύσεως εις τούτον καθ' ον τρόπο ορίζει εκάστοτε ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας υπονόμων.

 

Η αρμοδία Αρχή δικαιούται να επιβάλει την κατασκευή σηπτικού βόθρου όταν δεν υπάρχει κατάλληλη δίκτυον υπονόμων, προς διευκόλυνση της λειτουργίας αυτού.

 

2. Όπου δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω αποχέτευσις επιβάλλεται η κατασκευή βόθρων στεγανών προς συγκέντρωση των υδάτων των αποχωρητηρίων και των λοιπών υδάτων της χρήσεως των οικοδομών εν γένει. Οι βόθροι αυτοί πρέπει ν' ανταποκρίνονται στους ακολούθους γενικούς κανόνες:

 

α) Να έχουν χωρητικότητα επαρκή ώστε η εκκένωσις αυτών να εκτελείται άπαξ ανά τρίμηνον ή κατά μείζονα διαστήματα,

 

β) Τα τοιχώματα να είναι αδιαπέρατα υπό των υγρών.

 

γ) Να κατασκευάζεται στόμιον καθαρισμού και επιστροφής, ερμητικά κλειόμενο.

 

δ) Πρέπει να εξασφαλίζεται ο εξαερισμός του βόθρου.

 

ε) Πρέπει να απέχει εκ της προς αυτόν παρειάς του μεσότοιχου απόσταση, επιτρέπουσα όπως διαπιστώνεται το στεγανό αυτού.

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή καταλλήλων σηπτικών βόθρων, εφόσον είναι εξασφαλισμένη ή απομάκρυνσις των προϊόντων της ζυμώσεως (π.χ. δίκτυο απορροφήσεως, πότισμα σε εξοχικές οικοδομές κ.λ.π.) ισχυόντων και δι' αυτούς ως προς την στεγανότητα και τις αποστάσεις από των κατά το άρθρο 50 τοίχων των ανωτέρω.

 

4. Βόθροι μη ανταποκρινόμενοι προς τα ανωτέρω, αχρηστεύονται μετά προηγούμενη εκκένωση, καθ ον τρόπον προτείνει ή Αρχή (π.χ. επίχωση, διακοπή της συνδέσεως με την οικοδομή κ.λ.π.). Τα αυτά ισχύουν και δια ήδη λειτουργούντες βόθρους.

 

5. Η Αρχή δύναται να επιτρέψει την αποχέτευση των οικιακών υδάτων πλην των αποχωρητηρίων, εντός αποστραγγιστικών φρεατίων, όπου δεν υπάρχουν υπόνομοι.

 

Η Αρχή δύναται να επιτρέψει την αποχέτευση και των προϊόντων των αποχωρητηρίων εντός των απορροφητικών φρεάτων, την χρήσιν ξηρών βόθρων, όπου οι συνθήκες της υδρεύσεως δύνανται να θεωρηθούν ότι επιτρέπουν τούτο (π.χ. ύδρευσις δι' υδραγωγείου, υδραγωγείου, υδροληψία εκ πηγών υψηλότερο κείμενων, ποταμών εκ ποταμών κ.λ.π.), αλλά μόνον εφόσον δεν υπάρχουν υπόνομοι.

 

Τα τοιαύτα φρέατα πρέπει να κατασκευάζονται εις θέση και βάθος κατάλληλη ώστε η κατασκευή και η λειτουργία αυτών να είναι αβλαβής δια τις οικοδομές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.