Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οικοδομές πρέπει, υψομετρικά, να τοποθετούνται συμφώνως προς τα υψόμετρα των τυχόν εγκεκριμένων υψομετρικών μελετών των κοινοχρήστων χώρων, ή ελλείψει τοιούτων μελετών συμφώνως προς τα υψόμετρα τα προς τούτο τυχόν καθοριζόμενα υπό των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων. Η υποχρέωσις αυτή ισχύει έστω και αν ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν έχουν προβεί στις τυχόν αναγκαίας, κατά την ακόλουθη παράγραφο 2 εργασίες.

 

2. Οι Δήμοι και Κοινότητες οφείλουν να προβαίνουν εγκαίρως εις τις αναγκαίας τυχόν χωματουργικός εργασίας προς μόρφωση των οδών και πλατειών εις την κανονική στάθμη αυτών και να λαμβάνουν πάντοτε τα αναγκαία κατασκευαστικά μέτρα προς αποσόβηση τυχόν κινδύνου εις την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων, απορρέοντος ενδεχομένως εκ της τοιαύτης μεταβολής της στάθμης είτε προσωρινώς κατά την εκτέλεσιν των έργων, είτε μονίμως μετ' αυτήν.

 

3. Οι Δήμοι και Κοινότητες υποχρεούνται να φροντίζουν δια την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων προς εκτέλεσιν των υπό του εγκεκριμένου σχεδίου προβλεπομένων απαλλοτριώσεων προς διάνοιξη των υπ' αυτού καθοριζομένων νέων οδών και πλατειών και να προβαίνουν εις την διάνοιξη αυτών το ταχύτερον, οσάκις έχουν εις την διάθεσή των τους απαιτουμένους πόρους. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να επισπεύσουν, έστω και τμηματικώς την διάνοιξη ταύτη, οσάκις ιδιοκτήτης τις ζητήσει να οικοδόμηση κατ' εφαρμογήν του νέου σχεδίου και ή διάνοιξις καθίσταται απαραίτητος προς εξασφάλιση της επικοινωνίας είτε της προς ανέγερση οικοδομής είτε έτερων ακινήτων, τυχόν αποκλειομένων εκ της τοιαύτης οικοδομήσεως. Οι Νομάρχες οφείλουν ν' ασκούν τον απαιτούμενον έλεγχο επί των Δήμων και Κοινοτήτων ως προς την εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.