Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Μέτρα προφύλαξης για τις γειτονικές ιδιοκτησίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο οικοδομών οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε κατά το δυνατόν να αποφεύγεται βαρεία όχλησις ή ζημία στους γείτονες εξ αναθυμιάσεων, θορύβου, διοχετεύσεως υδάτων, εκρήξεως εκρηκτικών υλών και εν γένει εξ αποτελεσμάτων οφειλομένων εις τις εργασίας δομήσεως. Η Αρχή αποφαίνεται περί της τηρήσεως ή ου των όρων τούτων, διακόπτοντας τις εργασίας εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως αυτού που οικοδομεί προς τις υποδείξεις αυτής.

 

2. Ο οικοδομών οφείλει να λαμβάνει άπαντα τα αναγκαία μέτρα ώστε εκ των εργασιών δομήσεως ουδεμία ζημία να προκαλείται εις τις γειτονικές οικοδόμος. Εις περίπτωση εκτελέσεως εργασιών, δυναμένων να θέσουν εις κίνδυνο τις θεμελιώσεις υπαρχουσών γειτονικών οικοδομών ή τοίχων ο οικοδομών οφείλει να προβαίνει προ πάσης άλλης ενεργείας στην ενίσχυση αυτών κατά τρόπον τεχνικό και ασφαλή.

 

Η Αρχή αποφαίνεται περί της τηρήσεως ή μη των άνω όρων υπό αυτού που οικοδομεί, καθορίζει τα εις εκάστην περίπτωσιν εφαρμοστέα μέτρα και διακόπτει τις εργασίας εις περίπτωσιν παραλείψεως αυτών.

 

3. Η Αρχή δικαιούται να διατάξει ή να προβεί στην επίχωση ορυγμάτων εντός οικοπέδων εγκαταλειφθέντων ανοικτών, εφ' όσον εκ τούτων δημιουργείται κίνδυνος είτε δια την υγείαν (λιμνάζοντα ύδατα, συγκέντρωσις ακαθαρσιών κ.λ.π.), είτε δια την ασφάλειαν του κοινού ή των γειτονικών ιδιοκτησιών, είτε όταν εν γένει η διατήρηση αυτών δεν συνάδει προς τις απαιτήσεις εμφανίσεως της πόλεως. Η εργασία αυτή γίνεται εις βάρος και δια λογαριασμό του υπόχρεου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.