Εγκύκλιος 10/12

Εγκύκλιος 10/2012: Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκύκλιος Δ17Α/05/73/ ΦΝ 433Α/09-05-2012

 

Εγκύκλιος 10/2012: Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

 

Σε συνέχεια της υπ' αριθμόν 9/2012 εγκυκλίου μας και με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) που αφορά τη χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ), παρέχονται οι ακόλουθες περαιτέρω διευκρινίσεις:

 

1. Η προκαταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος που προβλέπεται από την παράγραφο 10 περίπτωση β του άρθρου 25 του νόμου 3614/2007, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του νόμου [Ν] 4072/2012, αναφέρεται τόσο στην προκαταβολή της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 3669/2008 (προκαταβολή για αντιμετώπιση δαπανών πρώτων εγκαταστάσεων, μελετών και λοιπών εξόδων εκκίνησης), όσο και στην προκαταβολή της περίπτωσης β της ίδιας παραγράφου (προκαταβολή για αντιμετώπιση δαπανών προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο).

 

Η προκαταβολή αυτή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ολικού ποσού της αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας).

 

2. Εννοείται ότι προκαταβολή της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 3669/2008 σε συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα χορηγείται μόνο σε περιπτώσεις όπου οι πρώτες εγκαταστάσεις των αναδόχων δεν έχουν ολοκληρωθεί ή όπου δεν έχει σημειωθεί ακόμη ουσιαστική εκκίνηση των εργασιών που πρέπει, κατά την σύμβαση, να εκτελεστούν, ή όπου οι αναγκαίες μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

 

Σε κάθε περίπτωση η χορηγούμενη προκαταβολή, εκτός του γενικού ανωτάτου ορίου του 10% του ολικού ποσού της αρχικής σύμβασης, δεν πρέπει να ξεπερνά και το ειδικό ανώτατο όριο του 5% του ίδιου ποσού, πλην των περιπτώσεων έργων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3)α του άρθρου 51 του νόμου 3669/2008 και ύστερα από σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

 

3. Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 3669/2008 σε συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα χορηγείται για συγκεκριμένες προμήθειες υλικών ή μηχανημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή να ενσωματωθούν στα έργα, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά προτιμολόγια.

 

4. Τέλος, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 3669/2008.

 

5. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της. Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.