Νόμος 3614/07

Ν3614/2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3614/2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013, (ΦΕΚ 267/Α/2007), 03-12-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος I: Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς - Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Διαχείριση

 

Άρθρο 2: Εθνική Αρχή Συντονισμού

Άρθρο 2Α: Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Άρθρο 3: Διαχειριστική Αρχή

Άρθρο 4: Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Άρθρο 5: Ειδικές Υπηρεσίες

Άρθρο 6: Διαχείριση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Άρθρο 7: Ένταξη πράξεων

Άρθρο 8: Επαληθεύσεις

Άρθρο 10: Θέματα συντονισμού

 

Κεφάλαιο Γ: Παρακολούθηση

 

Άρθρο 11: Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας

Άρθρο 12: Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 

Κεφάλαιο Δ: Χρηματοροές

 

Άρθρο 13: Αρχή Πιστοποίησης

Άρθρο 14: Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 

Κεφάλαιο Ε: Έλεγχος

 

Άρθρο 15: Αρχή Ελέγχου

Άρθρο 16: Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ειδικά θέματα

 

Άρθρο 17: Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων

Άρθρο 18: Στελέχωση ειδικών υπηρεσιών

Άρθρο 19: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Άρθρο 20: Διαχειριστική Αρχή Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Άρθρο 21: Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων

Άρθρο 22: Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων

Άρθρο 23: Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 24: Μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής

Άρθρο 25: Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

Άρθρο 25Α: Διαδικασία Διαιτησίας

Άρθρο 26: Δημοσιονομικές διορθώσεις και αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών

Άρθρο 27: Υποστήριξη των φορέων της αυτοδιοίκησης

Άρθρο 28: Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων

Άρθρο 29: Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Διευρωπαϊκά Δίκτυα, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Ανώνυμες εταιρείες

 

Άρθρο 31: Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας

Άρθρο 32: Θέματα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Άρθρο 33: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης - ΜΟΔ ΑΕ

Άρθρο 34: ΔΗΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 34Α: Ίδρυση ΝΟΜΟΣ ΑΕ

 

Μέρος II: Εθνικό στρατηγικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης - Εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης αλιείας

 

Κεφάλαιο Η: Ορισμοί

 

Άρθρο 35: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Θ: Διαχείριση

 

Άρθρο 36: Ορισμός Αρχών

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Ένταξη πράξεων

Άρθρο 39

 

Κεφάλαιο Ι: Παρακολούθηση

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Έλεγχος

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 46: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 47: Ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης

Άρθρο 48: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-11-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.