Εγκύκλιος 1/61

Εγκύκλιος 1/1961: Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων, έγκρισης ή τροποποίησης πολεοδομικών σχεδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκύκλιος 1/1961: Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων, έγκρισης ή τροποποίησης πολεοδομικών σχεδίων, 04-01-1961.

 

Προς τους κ.κ. Νομάρχες και Έπαρχους του Κράτους

 

Αφορμήν λαβόντες εκ της υποβολής ημίν, παρά των Δήμων και Κοινοτήτων, προτάσεων εγκρίσεως νέων ή τροποποιήσεως υπαρχόντων πολεοδομικών σχεδίων, ελλιπών κατά το πλείστον από απόψεως πληρότητας και σαφήνειας δικαιολογητικών, με συνέπειαν να καθίσταται αδύνατος η λήψις αποφάσεως επί της προτάσεως και να δημιουργείται καθυστέρησις, ταλαιπωρούσα τους

ενδιαφερομένους ακόμη δε και να παρασύρεται πολλάκις η καθ' ημάς Υπηρεσία εις εγκρίσεις υποκείμενες εις ακυρώσεις παρά του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω μη τηρήσεως επί όλων των σημείων της νομίμου διαδικασίας, καθορίζουμε εν συνεχεία τα δικαιολογητικά άτινα δέον να συνυποβάλλονται ημίν, ως και τον τρόπον καθ' ον δέον να ώσιν ταύτα συντεταγμένα, ίνα η πρότασις είναι πλήρης και σύμφωνος προς τους ορισμούς του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.(ειδικότερα του άρθρου 3) και του Κεφαλαίου ΙΙ του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους διατηρηθέντος σε ισχύ υπό των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955).

 

Ταύτα έχομεν την τιμήν να παρακαλέσουμε όπως έχετε υπ' όψιν σας και συγχρόνως γνωστοποιήσετε εις τους υφ' υμάς Δήμους και Κοινότητες, γνωρίζοντες σε αυτούς ότι, του λοιπού, προτάσεις υποβαλλόμενες ημίν άνευ των δικαιολογητικών αυτών ή μετά δικαιολογητικών μη συντεταγμένων κατά τα στην παρούσα οριζόμενα ουδόλως θα εξετάζονται. Τα κατά τα ανωτέρω υποβλητέα στοιχεία είναι:

 

1. Οι αιτήσεις ενδιαφερομένων που προκάλεσαν την πρόταση μετά των συνυποβληθέντων τυχόν δικαιολογητικών.

 

2. Πράξις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου εις διπλούν, εν η να αιτιολογείται πλήρως η προτεινόμενη έγκρισις ή επέκτασις πολεοδομικού σχεδίου ή τροποποίησις υπάρχοντος τοιούτου, στο δε αποφατικό αυτής να καθορίζεται σαφώς αυτή.

 

3. Αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως της πράξεως μετά του συνοδεύοντος ταύτη σχεδίου εις το Δημοτικό ή Κοινοτικό Κατάστημα και τα δημοσιώτερα μέρη και προκειμένου περί οικισμών 5.000 κατοίκων και άνω 2 φύλλα τοπικών εφημερίδων, μιας πρωινής και μιας απογευματινής, ή τοιούτων μη υφισταμένων των περισσοτέρων που κυκλοφορούν εις τον τόπον, ενώ το υπό τροποποίηση ή επέκταση ή έγκριση σχέδιον, εκάστης δις εν συνεχεία, εις ο να έχει δημοσιευθεί εν περιλήψει η πράξις αυτή. Επί πλέον, εις περιπτώσεις τροποποιήσεως τοπικής σημασίας (π.χ. μετατόπισις ή κατάργησις οδού, διάνοιξις οδού εις οικοδομικό τετράγωνον κ.λ.π.) αποδεικτικά κοινοποιήσεως, κατά τους ορισμούς της Πολιτικής Δικονομίας προσωπικώς εις τους θιγομένους εκ της τροποποιήσεως αμέσως ή εμμέσως.

 

4. Οι τυχόν υποβληθείσες κατά της πράξεως αυτής ενστάσεις.

 

5. Νέα πράξη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δι' ης ν' αποφαίνεται τούτο αιτιολογημένα επί των ενστάσεων.

 

6. Σχέδιον εις διπλούν, συντεταγμένο, προκειμένου μεν περί τροποποιήσεως εγκεκριμένου τοιούτου, εις κλίμακα 1:500, προκειμένου δε περί επεκτάσεως εγκεκριμένου σχεδίου εις την ιδίαν με αυτό κλίμακα, και προκειμένου περί εγκρίσεως νέου σχεδίου εις μεμονωμένη περιοχήν, εις κλίμακα 1:2.000 ή 1:1.000. Τα σχέδια ταύτα δέον να περιλαμβάνουν πλήρη τοπογραφικά στοιχεία, ώστε ν' απεικονίζεται σε αυτά μετ' ακριβείας η φυσική μορφή του εδάφους και οι επ' αυτού κατασκευές, ήτοι:

 

χωροσταθμικές καμπύλες
ρέματα
εκχώσεις
λατομεία
πάσης φύσεως υφιστάμενες οδούς (δημόσιες και ιδιωτικές),
οικοδομές,
περιτοιχίσματα και όρια ιδιοκτησιών,
να σημειώνονται δε ιδιαιτέρως, τα ακίνητα ων οι ιδιοκτήτες υπέβαλαν ενστάσεις, είτε επί των ιδιοκτησιών είτε σε υπόμνημα.

 

Η στα σχέδια αυτά διατυπούμενη ρυμοτομία δέον να η σύμφωνος προς την δια της τελικής πράξεως του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου προκριθείσα, να βεβαιώνεται δε τούτο δια θεωρήσεως των σχεδίων υπό του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος. Επί των σχεδίων τούτων θα σημειώνονται οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, οι κοινόχρηστοι χώροι, οι θέσεις προς ανέγερση δημοσίων, δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων, οι βιομηχανικές τυχόν ζώνες, τα άλση κ.λ.π. Οι ήδη εγκεκριμένες και μη θιγόμενες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές θα σημειώνονται δια μελανής συνεχούς γραμμής και οι ων προτείνεται η κατάργησις δια μελανής διακεκομμένης γραμμής, εν ω οι προτεινόμενες προς έγκριση, δια συνεχούς γραμμής ερυθράς μεν οι οικοδομικές, πράσινης δε οι ρυμοτομικές τοιαύτες.

 

7. Προκειμένου περί τροποποιήσεως εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου, βεβαίωσις του κ. Δημάρχου ή κ. Προέδρου της Κοινότητος, εν η ν' αναφέρεται αν οικόπεδα άρτια καθίστανται δια τροποποιήσεως μη άρτια, ως και αν κτίρια ανεγερθέντα νομίμως και συμφώνως προς το ισχύον σχέδιον ρυμοτομίας ή οικόπεδα τακτοποιηθέντα βάσει του ιδίου σχεδίου θίγονται δια της προτεινομένης τροποποιήσεως. Εν τη βεβαιώσει αυτή δέον να καθορίζονται τα ως άνω καθιστάμενα μη άρτια οικόπεδα και επίσης τα ως άνω θιγόμενα τακτοποιηθέντα οικόπεδα ή κτίρια μετά μνείας της αδείας βάσει της οποίας ανεγέρθησαν.

 

Τέλος, να επιστηθεί η προσοχή των Δήμων και Κοινοτήτων επί της ανάγκης όπως κατά την μελέτη του πολεοδομικού σχεδίου νέου οικισμού, είτε αυτοτελούς, είτε κατ' επέκτασιν υπάρχοντος τοιούτου, λαμβάνει ιδιαιτέρα πρόνοια δια κοινοχρήστους χώρους (πλατείας, κήπους, άλση) και προς κοινωφελείς σκοπούς αναγκαίους χώρους και δια χώρους ανεγέρσεως Δημοσίων και Δημοτικών ή Κοινοτικών κτιρίων, ως και Ναών, Σχολείων και λοιπών αναγκαίων κτιρίων, κοινωφελούς σκοπού. Δια την διασφάλιση των χώρων τούτων, οίτινες θα σημειώνονται στο υποβαλλόμενο σχέδιο, δέον όπως γίνεται ιδιαιτέρα μνεία εν τη οικεία πράξει του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Εν ουδεμιά περιπτώσει θα υποβάλλεται πρότασις τοιαύτης εγκρίσεως, αν δεν δικαιολογείται πλήρως κατά τους ορισμούς του Νόμου, η ανάγκη της τροποποιήσεως ή επεκτάσεως σχεδίου ή της ιδρύσεως νέου τοιούτου.

 

Εν τη δικαιολογητική εκθέσει θα περιγράφονται μεταξύ των άλλων οι τοπικές συνθήκες εργασίας και διαίτης των κατοίκων, τα της εξωτερικής μεθ' ετέρων πόλεων, λιμένων σιδηροδρομικών σταθμών κ.λ.π. συγκοινωνίας, η οικονομική κατάστασις του Δήμου ή Κοινότητος και οι προβλέψεις δημιουργίας νέων αυτών πόρων προς αντιμετώπισιν των προς εφαρμογήν του σχεδίου απαιτουμένων δαπανών, οι προβλέψεις περί αναπτύξεως της πόλεως ή κώμης, οι αναλογίες μεταξύ οικοδομήσιμων και κοινοχρήστων χώρων, βάσει του μελετηθέντος σχεδίου και προ αυτού η κατά κάτοικο αναλογούσα επιφάνεια της πόλεως ή κώμης και επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων, βάσει του μελετηθέντος σχεδίου και προ αυτού, το υφιστάμενο σύστημα υδρεύσεως και αποχετεύσεως των ακαθαρσιών, ο προβλεπόμενος τρόπος βελτιώσεως της υδρεύσεως και εξυγιάνσεως, η περιοχή του κεντρικού (εμπορικού) τμήματος, η επάρκεια ή μη αυτού και η προβλεπομένη τυχόν προέκτασή του, οι πρωτεύουσες οδοί και λεπτομερώς ή μάλλον επικρατούσα κατάστασις εις τις ιδιοκτησίες από απόψεως εμβαδού και διαστάσεων πλευρών σε κάθε τμήμα.

 

Η εφ' εκάστης μελέτη έκτασις της εκθέσεως πρέπει να είναι ανάλογος προς την σημασία της πόλεως ή κώμης ην αφορά, πάντως όμως εις εκάστην περίπτωση να εξαντλούνται πλήρως τα άνω θέματα. Προκειμένου περί μερικής τροποποιήσεως υφισταμένων σχεδίων, η έκθεσις θα περιορίζεται μόνον εις τα προς αυτήν απολύτως σχετικά ζητήματα και προ παντός θα δικαιολογεί ταύτη εμπεριστατωμένα.

 

Ολοκληρωμένου κατά τ' ανωτέρω του φακέλλου της προτάσεως δέον όπως ούτος υποβάλλεται παρά του Δήμου ή της Κοινότητος κατ' αρχήν εις το Πολεοδομικό Γραφείον της περιοχής, ή όπου δεν υφίσταται τοιούτον, εις το Γραφείον Νομομηχανικού, προς έλεγχο της πληρότητας και ακριβείας των απαρτιζόντων αυτόν στοιχείων, ήτοι προς έλεγχο των τοπογραφικών εν γένει διαγραμμάτων θεώρηση τούτων, γνωμάτευση επί της ορθότητας των προτεινομένων, των ενστάσεων κ.λ.π. Οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Πολεοδομικών Γραφείων και Νομομηχανικοί του Κράτους, προς ους κοινοποιείται η παρούσα, παραγγέλλονται, όπως εις περίπτωσιν καθ' ην τα στοιχεία αυτά δεν είναι σύμφωνα προς την παρούσα εγκύκλιο επιστρέψουν τον φάκελλο εις τον υποβληθέντα Δήμο ή Κοινότητα προς ανασύνταξη ή συμπλήρωση. Άλλως θα υποβάλλουν τούτους εις την Υπηρεσία Οικισμού (Διεύθυνση Ε2 εφόσον πρόκειται περί νέων οικισμών ή επεκτάσεων ή γενικότερων τροποποιήσεων, ή περί μεταβολής των όρων δομήσεως της περιοχής και Διεύθυνση Ε3, εφ' όσον πρόκειται περί μεμονωμένων ή εντετοπισμένων τροποποιήσεων). Τούτο αυτό δε δέον να πράττουν και οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Οικισμού, απέχοντας πάσης εξετάσεως της ελλιπούς προτάσεως.

 

Εν Αθήναις τη 04-01-1961

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.