Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/17 - Άρθρο p20

Παράρτημα ΧΧ: Χαρακτηριστικά σχετικά με τη δημοσίευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

 

α) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43 και 63 πρέπει να αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που καταρτίσθηκε με τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 41 παράγραφος 1, περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις που δημοσιεύονται για το προφίλ αγοραστή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη μορφή καθώς και οι γνωστοποιήσεις της δημοσίευσης.

 

β) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43 και 63 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από τους αναθέτοντες φορείς στην περίπτωση περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται για το προφίλ αγοραστή, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1.

 

Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επιπλέον να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου στο σημείο προφίλ αγοραστή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

 

γ) Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της οδηγίας 2005/51/ΕΚ.

 

2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών

 

α) Οι αναθέτοντες φορείς ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των συμπληρωματικών εγγράφων.

 

β) Το προφίλ αγοραστή μπορεί να περιλαμβάνει στις περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, πληροφορίες για τις τρέχουσες προκηρύξεις, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως αρμόδιο επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

3. Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων

 

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: http://simap.eu.int.

 

(1) ΕΕL 285/2001, σελίδα 1 και ΕΕL 214/2002, σελίδα 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.