Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/51

Οδηγία 2005/51/ΕΚ: Για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ: Για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων, (EEL 257/2005), 01-10-2005.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31-03-2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1), και ιδίως το άρθρο 70 στοιχείο β),
την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31-03-2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 79 στοιχείο β),

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

 

(1) Το παράρτημα XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ορίζει ότι οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43 και 63 της εν λόγω οδηγίας αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που απαιτείται βάσει της οδηγίας [ΕΟΚ] 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13-09-2001, για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας [ΕΟΚ] 1993/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων IV, V και VI της οδηγίας 1993/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της οδηγίας 1992/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 1997/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων ΧΙΙ έως XV, XVII και XVIII της οδηγίας 1993/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 1998/4/ΕΚ (οδηγία για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων) (3). Ομοίως το παράρτημα VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ορίζει ότι οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 58, 64 και 69 της εν λόγω οδηγίας αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που απαιτείται από την οδηγία [ΕΟΚ] 2001/78/ΕΚ.

 

(2) Εφόσον τα τυποποιημένα έντυπα που καταρτίσθηκαν με την οδηγία [ΕΟΚ] 2001/78/ΕΚ δεν συνεκτιμούν πλήρως τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ πρέπει να καταρτισθούν νέα τυποποιημένα έντυπα με τους κανόνες εφαρμογής. Συνεπώς, η παραπομπή στην οδηγία [ΕΟΚ] 2001/78/ΕΚ, που περιέχεται στο παράρτημα XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και στο παράρτημα VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ δεν είναι πλέον έγκυρη.

 

(3) Οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν ανάλογα.

 

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής δημοσίων συμβάσεων,

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Βρυξέλλες, 07-09-2005.

 

Για την Επιτροπή

 

Charlie McCreevy

 

Μέλος της Επιτροπής

 

(1) ΕΕL 134/2004, σελίδα 1, οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 1874/2004 της Επιτροπής (ΕΕL 326/2004, σελίδα 17).

(2) ΕΕL 134/2004, σελίδα 114, οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 1874/2004.

(3) ΕΕL 285/2001, σελίδα 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.