Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/18 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται:

 

α) στους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπηρεσιών κατά την έννοια της οδηγίας [ΕΟΚ] 2004/17/ΕΚ, που διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της εν λόγω οδηγίας, και έχουν σκοπό τη συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτών ούτε στους διαγωνισμούς μελετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

 

Ωστόσο, η παρούσα οδηγία εξακολουθεί να εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίοι κατακυρώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας [ΕΟΚ] 2004/17/ΕΚ, για τις δραστηριότητες αυτές, ενόσω το οικείο κράτος μέλος επικαλείται τη δυνατότητα που αναφέρεται στο άρθρο 71, δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω οδηγίας, προκειμένου να αναστείλει την εφαρμογή της.

 

β) στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 13, 14 και 15 της παρούσας οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.