Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/18 - Άρθρο a7c

Παράρτημα VΙΙ Γ: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις συμβάσεων του ανάδοχου σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσα αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τόπος εκτέλεσης

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου

 

2. Ενδεχομένως, ταχθείσα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών

 

3. Επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού από τον οποίο μπορούν να ζητούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα

 

4. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και/ή για την παραλαβή των προσφορών

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται

 

5. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις

 

6. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο εργολήπτης

 

7. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης

 

8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.