Νόμος 1032/80 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι αποφάσεων του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, εκδιδομένων μετά γνώμη Επιτροπής απαρτιζόμενης εκ του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου, του σε αυτό Νομικού Συμβούλου του Κράτους και του καθ' ύλην αρμοδίου Γενικού Διευθυντού ή Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου δύναται να ανατίθεται εις εκτός υπηρεσίας πρόσωπα, δια συμβάσεως μισθώσεως έργου, ή διενέργεια μελετών, ερευνών ή οιωνδήποτε άλλων εργασιών, προς αντιμετώπισιν αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθοριζομένων και των εν γένει όρων εκτελέσεως του ανατιθέμενου έργου. Η καταβλητέα εις τις περιπτώσεις αυτές αμοιβή καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και, κατά περίπτωσιν, Συντονισμού ή Οικονομικών αναλόγως του εάν η πίστωσις βαρύνει τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ή τον τακτικό. Τα αυτά ισχύουν και δια την μετάκληση αλλοδαπών ειδικών εις θέματα αναγόμενα εις την λειτουργία και τους σκοπούς του Υπουργείου.

 

2. Ομοίως δι' αποφάσεων του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος δύναται να συγκροτούνται εις το Υπουργείον ομάδες εργασίας εξ υπαλλήλων ή και ιδιωτών, δυναμένων ως εκ των ειδικών γνώσεων, της επιστημονικής καταρτίσεως και πείρας να συμβάλλουν εις την αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου, δια της καταρτίσεως μελετών, διεξαγωγής ερευνών ή διενέργειας άλλων εργασιών. Εις τα μέλη των ομάδων εργασίας δύναται να καταβάλλεται αποζημίωσις καθοριζομένη κατά την διαδικασίαν του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 754/1978 περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.