Νόμος 1032/80 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, προ και μετά την ισχύ του Οργανισμού του Υπουργείου, δύναται άνευ συστάσεως ή βαθμολογικής ανυψώσεως ή καταργήσεως θέσεων προσωπικού να συνιστώνται προσωρινώς, εις περιπτώσεις μελέτης ή εκτελέσεως έργων δια την εφαρμογήν ειδικών σημαντικών προγραμμάτων, Ειδικές Υπηρεσίες Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΕΥΧΟΠ), υπαγόμενες απ' ευθείας εις το Υπουργείον, με αρμοδιότητα την εκπόνηση ή εποπτεία της εκπονήσεως των μελετών ή την εκτέλεσιν των έργων των προγραμμάτων τούτων. Δια των ως άνω Προεδρικών Διαταγμάτων καθορίζεται η έδρα, η διάρκεια λειτουργίας, ή στελέχωσις και πάσα συναφής λεπτομέρεια.

 

2. Εις τις περιπτώσεις κατά τις οποίας συνεστήθη κατά την προηγούμενη παράγραφο ΕΥΧΟΠ, η προμήθεια, μεταφορά, εναποθήκευση και φύλαξις των συναφών προς την αποστολή ταύτης υλικών και μέσων και οι συναφείς προς αυτές δαπάνες, η απαιτουμένη κίνησις του προσωπικού, ως και η στέγασις και οι εν γένει διοικητικές και διαχειριστικές δαπάνες της Ειδικής Υπηρεσίας Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και πάσα συναφής δαπάνη, ή ειδικό και γενικόν έξοδον, ή άλλη απρόβλεπτος και επείγουσα χάριν του προγράμματος δαπάνη, βαρύνουν την πίστωση του ειδικού προγράμματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.