Νόμος 1221/81 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 1 του νόμου 960/1979 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{Άρθρο 1.

 

1. Δια την ανέγερση των κτιρίων επιβάλλεται η εκπλήρωσις των κατά τις διατάξεις του παρόντος υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων.

 

Των υποχρεώσεων τούτων απαλλάσσονται:

 

α) Ανεγειρόμενα νέα κτίρια, ή προσθήκες επί υφισταμένων κτιρίων προ της ενάρξεως εφαρμογής του παρόντος, ή προσθήκες επί κτιρίων δι' α εξεδόθη νομίμως άδεια οικοδομής άνευ της επιβολής των κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου υποχρεώσεων. Το συνολικόν εμβαδόν των απαλλασσομένων των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου νέων κτιρίων ή προσθηκών, δύναται να εξικνείται μέχρι του ορίου των 200 m2 ως ειδικότερα υπό των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος ορίζεται.

 

β) Τα αναστηλούμενα παραδοσιακά κτίρια, εφ' όσον δια της εν λόγω αναστηλώσεως επαναφέρεται το κτίριον εις την αρχική μορφήν του.

 

γ) Τα κτίρια τα οποία ανεγείρονται εντός οικισμών ή τμημάτων οικισμών χαρακτηριζομένων ως παραδοσιακών και δια τα οποία έχουν θεσπισθεί ειδικοί όροι και περιορισμοί δομήσεως και προστασίας.

 

δ) Κτίρια κριθέντα κατεδαφιστέα εν όλω ή εν μέρει, συνεπεία σεισμών, εφ' όσον επανοικοδομούνται κατά την αυτήν επιφάνεια και χρήσιν.

 

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεις του κυρίου ή των συγκυρίων του ακινήτου δύνανται να εκπληρούνται εν όλω ή εν μέρει:

 

α) Δια δημιουργίας επί εστεγασμένων ή μη χώρων, των απαιτουμένων θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων επί του αυτού γηπέδου, εφ' ου το κτίριον.

 

β) β)α. Δια της κτήσεως κατά κυριότητα επί εστεγασμένων χώρων δημιουργουμένων μετά την 01-01-1981 των απαιτουμένων θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, αποτελουσών διηρημένες ιδιοκτησίας, εις έτερον ακίνητο, και

 

β)β. δια της διαμορφώσεως επί υπαιθρίων χώρων, των απαιτουμένων θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις έτερον ιδιόκτητο γήπεδον.

 

Οι κατά τις περιπτώσεις β)α και β)β χώροι σταθμεύσεως δέον να ευρίσκονται επί καταλλήλου ακινήτου μη απέχοντος του εξυπηρετουμένου κτιρίου πλέον των 800 m, εις νοητή ευθείαν γραμμή μετρούμενη μεταξύ των δύο πλησιέστερων σημείων των ακινήτων.

 

Επί των ως άνω περιπτώσεων α και β ο κύριος των χώρων σταθμεύσεως συντάσσει ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωση, μεταγραφόμενη εις τα βιβλία μεταγραφών, ότι οι θέσεις αυτές τίθενται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου εις εξυπηρέτησιν του συγκεκριμένου κτιρίου ή διηρημένων ιδιοκτησιών τούτου.

 

Επιτρέπεται η χρήσις μη εστεγασμένων χώρων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα εις την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου καθώς και η αυτοτελής μεταβίβασις εστεγασμένων χώρων κατά τα ειδικότερα εις την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου οριζόμενα. Ωσαύτως επιτρέπεται η αντικατάστασις του κατά την παρούσα περίπτωσιν εξ ασφαλιζομένου χώρου σταθμεύσεως δι' εξασφαλίσεως υπέρ του δια του χώρου τούτου εξυπηρετουμένου κτιρίου ετέρου χώρου υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β της παρούσης παραγράφου.

 

γ) Δια καταβολής χρηματικής εισφοράς αναλόγως των απαιτουμένων δια το εξυπηρετούμενο κτίριον θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων. Η εισφορά αυτή, υπολογιζόμενη κατά το άρθρο 5 του παρόντος, καταβάλλεται ως συμμετοχή δια την κατασκευήν δημοσίας χρήσεως χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων κατά τα ειδικότερα εις το άρθρον 6 οριζόμενα.

 

3. Η εκπλήρωσις των υποχρεώσεων της ως άνω παραγράφου 2 αποτελεί προϋπόθεση δια την έκδοση της αδείας οικοδομής. Χώροι σταθμεύσεως δημιουργηθέντες κατά την ως άνω παράγραφο δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν δι' έκδοση αδείας οικοδομής και ετέρου πλην του εξυπηρετουμένου κτιρίου, εκτός εάν προκειμένου περί μη εστεγασμένων χώρων εξασφαλισθεί η αντικατάστασις των χώρων αυτών δι' εφαρμογής των περιπτώσεων α και β της ως άνω παραγράφου 2, ή καταβληθεί κατά την περίπτωσιν γ της αυτής παραγράφου 2 εισφορά, ήτις αντιστοιχεί εις τους υπ' όψιν χώρους σταθμεύσεως υπολογιζόμενη κατά τον χρόνον εκδόσεως της αδείας του νέου προς εξυπηρέτησιν κτιρίου, ή εάν προκειμένου περί στεγασμένου χώρου αντικατασταθεί από χώρο έτερον, ως ειδικότερα ορίζεται εις τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

Δύναται να κατασκευασθούν και μηχανικοί χώροι σταθμεύσεως (λειτουργούντες αποκλειστικώς με μηχανικόν τρόπον τοποθετήσεως των αυτοκινήτων εις θέσιν σταθμεύσεως) εφ' όσον εφοδιασθούν με σχετική μηχανολογική άδεια.

 

4. Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως κτιρίου υπό εργολήπτη, έναντι αντιπαροχής, οι υποχρεώσεις της ως άνω παράγραφο 2 του παρόντος δύνανται να εκπληρούνται είτε υπό του κυρίου η των συγκυρίων του ακινήτου, είτε υπό του εργολήπτη.

 

5. Εάν αρχήθεν ή μεταγενεστέρως το κτίριον επί του οποίου ευρίσκονται οι στεγασμένοι χώροι σταθμεύσεως υπαχθεί υπό το σύστημα της διηρημένης ιδιοκτησίας, εκάστη θέσις σταθμεύσεως αποτελεί διηρημένη ιδιοκτησία.

 

Εις την περίπτωσιν ταύτη, ως και εις την περίπτωσιν β (β)α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η αυτοτελής μεταβίβασις της κυριότητος των επί των χώρων σταθμεύσεως διηρημένων ιδιοκτησιών, προς οιονδήποτε και μη έχοντα έτι σχέση με το εξυπηρετούμενο ακίνητο, τηρουμένων πάντως των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος.

 

Οι τυχόν δημιουργούμενες θέσεις σταθμεύσεως εις τον ελεύθερον ισόγειο χώρο του κτιρίου όταν τούτο κατασκευάζεται επί υποστηλωμάτων (pilotis) κατά τις ισχύουσας διατάξεις, δεν δύνανται να αποτελέσουν διηρημένες ιδιοκτησίας.

 

6. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δικαιοσύνης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κατά τις προηγούμενες παραγράφους 2 έως και 5 διατάξεων.

 

7. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων καθορίζεται δια περιοχές εντός της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης το συνολικόν εμβαδόν των απαλλασσομένων των διατάξεων του παρόντος νέων κτιρίων ή προσθηκών βάσει της χρήσεως, της θέσεως και του μεγέθους αυτών, ως και των εν γένει κυκλοφοριακών, πολεοδομικών και οικονομικών συνθηκών των εν λόγω περιοχών.

 

8. Δι' ομοίου προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου κατά την διαδικασίαν και τα κριτήρια της προηγουμένης παραγράφου καθορίζονται ανώτατα και κατώτατα όρια του συνολικού εμβαδού των απαλλασσομένων των διατάξεων του παρόντος νέων κτιρίων ή προσθηκών δια τις υπαγόμενες εις την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου περιοχές.

 

Υπό των Νομαρχιακών Αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, καθορίζεται προσθέτως και το συνολικόν εμβαδόν των απαλλασσομένων νέων κτιρίων ή προσθηκών εντός των καθοριζομένων ορίων υπό του κατά την παρούσα παράγραφο προεδρικού διατάγματος.

 

9. Δια των κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 προεδρικών διαταγμάτων ή των αποφάσεων της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου δύναται, μετ' εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών, να αποκλείεται εν μέρει ή εν όλω, ή εφαρμογή των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εις τις περιπτώσεις κτιρίων μη χρησιμοποιουμένων αμιγώς δια κατοικία, τα οποία ως εκ της χρήσεως των προκαλούν αυξημένη κίνηση οχημάτων, ως επίσης και εις τις περιπτώσεις μεγάλων συγκροτημάτων προοριζομένων δια κατοικίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.