Νόμος 1221/81 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{3. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως και του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή μετά πάροδο απράκτου μηνιαίας προθεσμίας αφ' ης εζητήθη η τελευταία αυτή γνώμη, δύναται δια τις κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενες περιοχές να απαγορεύεται, εν όλω ή εν μέρει, ή δημιουργία χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις περιοχές ή τμήματα αυτών ή συγκεκριμένες οδούς και πλατείας ή μεμονωμένα οικόπεδα λόγω χρήσεως, εμβαδού και διαστάσεων αυτών ή διότι λόγοι πολεοδομικοί, κυκλοφοριακοί, αισθητικοί, προστασίας περιβάλλοντος επιβάλλουν τούτο. Δια των αυτών προεδρικών διαταγμάτων δύνανται να επιβάλλονται υποχρεώσεις ως προς το είδος του χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (στεγασμένου υπέργειου ή υπογείου ή υπαιθρίου), αναλόγως των ως άνω πολεοδομικών και λοιπών συνθηκών της περιοχής, ως και να ρυθμίζεται παν συναφές προς τ' ανωτέρω θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.