Νόμος 1221/81 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του αυτού ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{2. Το ποσόν της εισφοράς ανά θέσιν σταθμεύσεως ιδιωτικής χρήσεως επιβατικού αυτοκινήτου υπολογίζεται εις δραχμές, βάσει της αξίας γης ανά m2 γηπέδου, εφ' ου το κτίριον και αναλόγως του ισχύοντος δια το υπ' όψιν γήπεδον συντελεστού δομήσεως ως εξής:

 

α) Δια συντελεστή δομήσεως μικρότερο ή ίσον προς τον αριθμόν 1 η ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ίση προς την αξίαν του m2 γης πολλαπλασιαζόμενης επί την απαιτούμενη δια μιαν θέσιν σταθμεύσεως επιφάνεια, εκπεφρασμένη εις απόλυτον αριθμόν, ως η επιφάνεια αυτή ορίζεται ειδικότερα υπό των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

β) Δια συντελεστή δομήσεως μεγαλύτερο του 1 εις την ως άνω περίπτωσιν (α) διηρημένου του ούτω προκύπτοντος ποσού δια του αντιστοίχου συντελεστού δομήσεως.}

 

2. Η παράγραφος 3 του αυτού άρθρου αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{3. Προκειμένου περί ακινήτων δια τα οποία εφαρμόζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, η καταβολή μειωμένης εισφοράς, η εισφορά αυτή καθορίζεται εις το εν τέταρτον (1/4) της κατά την προηγούμενη παράγραφο προκυπτούσης.}

 

3. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του αυτού ως άνω άρθρου 5 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.