Νόμος 1221/81 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια λόγους κυκλοφοριακούς, πολεοδομικούς, αισθητικούς, προστασίας περιβάλλοντος, δύνανται να απαλλοτριώνονται υπέρ και δαπάναις του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή του Δημοσίου υφιστάμενα κτίρια ή τμήματα αυτών τα οποία βάσει της αδείας ανεγέρσεώς των προβλέπονται δια την χρήσιν σταθμεύσεως αυτοκινήτων.

 

Ο σκοπός των απαλλοτριώσεων αυτών συνιστά δημόσια ωφέλεια.

 

2. Σταθμοί αυτοκινήτων μικρού και μέσου μεγέθους ως ορίζονται κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 455/1976 περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων κ.λ.π. κατασκευασθέντες προς εξυπηρέτησιν των αναγκών του κτιρίου ένθα στεγάζονται, κατά παράβασιν των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 345/1976, μέχρι της ισχύος του παρόντος, χαρακτηρίζονται ως μη κατεδαφιστέοι δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, κατά τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968, εφ' όσον δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειαν της κατασκευής και δεν αποβαίνουν υπέρμετρα εις βάρος της πόλεως.

 

Εις τις περιπτώσεις αυτές η εξάμηνος προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 άρχεται από της ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.