Νόμος 1249/82

Ν1249/1982: Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1249/1982: Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 43/Α/1982), 05-04-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:

 

Κεφάλαιο Α: Διαρρυθμίσεις στην άμεση φορολογία

 

Άρθρο 5: Εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών

Άρθρο 9: Επιχειρήσεις που υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή

Άρθρο 10: Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτηρίων

Άρθρο 12: Απαλλαγές και εξαιρέσεις από την αναπροσαρμογή

Άρθρο 14: Φορολογία υπεραξίας - Παρακράτηση φόρου

Άρθρο 16: Καταβολή φόρου - Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης

 

Κεφάλαιο Β: Διαρρυθμίσεις στις φορολογίες κεφαλαίου και συναλλαγών

 

Άρθρο 19: Αντικείμενο φόρου

Άρθρο 21: Απαλλαγές από το φόρο

Άρθρο 23: Εκπτώσεις - αφορολόγητο όριο - υπολογισμός φόρου

Άρθρο 35: Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 36: Φορολογία ακίνητης περιουσίας μειονοτικών νομικών προσώπων

Άρθρο 38: Αντικείμενο φόρου

Άρθρο 41: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων

Άρθρο 41Α: Προσδιορισμός αξίας κτισμάτων και γης

 

Κεφάλαιο Γ: Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία

 

Άρθρο 46: Φορολογία καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Άρθρο 48: Φόροι κατανάλωσης σε είδη πολυτελείας, άλλοι φόροι κατανάλωσης, εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 52: Απαλλαγές στη φορολογία δημόσιων θεαμάτων

 

Κεφάλαιο Δ: Μισθολογικά θέματα

 

Κεφάλαιο Ε: Άλλες ρυθμίσεις

 

Άρθρο 55: Κύρωση υπουργικών αποφάσεων

Άρθρο 58: Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Άρθρο 63: Καθιέρωση παραβόλου

Άρθρο 64: Κύρωση υπουργικών αποφάσεων

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 03-04-1982

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.