Νόμος 1249/82 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Καταβολή φόρου - Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο φόρος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις σε 16 τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους για οποιοδήποτε λόγο και οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής βρίσκονταν σε αδράνεια για χρονικό διάστημα τουλάχιστο 12 μήνες πριν, ο φόρος υπεραξίας καταβάλλεται σε 24 τριμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.

 

Ο φόρος αυτός δεν αποτελεί δαπάνη της επιχείρησης και δεν αφαιρείται από τα κέρδη αυτής ούτε και λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων επίσης, δε συμψηφίζεται με το φόρο που οφείλεται από τα λοιπά εισοδήματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1326/1983 (ΦΕΚ 19/Α/1983).

 

2. Με την καταβολή του πιο πάνω φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης, των εταίρων, των μετόχων και των μελών του συνεταιρισμού για την υπεραξία που φορολογήθηκε με το άρθρο 14 του παρόντος και δεν έχουν τα πρόσωπα αυτά δικαίωμα να συναθροίσουν στη φορολογική τους δήλωση το ποσό της υπεραξίας που τους αναλογεί ειδικά, για την ανώνυμη εταιρία η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η εταιρία δε θα διαλυθεί ή το μετοχικό της κεφάλαιο δε θα μειωθεί με σκοπό διανομής στους μετόχους πριν από την πάροδο 10 ετών από το χρόνο της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων.

 

3. Σε περίπτωση διάλυσης της ανώνυμης εταιρία ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της πριν από την πάροδο 10 ετών, η υπεραξία που φορολογήθηκε δε θεωρείται φορολογικά ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογείται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας με σκοπό συγχώνευσης αυτής με άλλη επιχείρηση και ίδρυσης νέας ανώνυμης εταιρίας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης από άλλη ανώνυμη εταιρία.

 

4. Οι επιχειρήσεις που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους μετοχές άλλων ανώνυμων εταιριών και οι οποίες θα λάβουν δωρεάν μετοχές ή θα ανταλλάξουν τις παλαιές μετοχές με ισάριθμες νέες αυξημένης ονομαστικής αξίας με βάση τις διατάξεις του παρόντος υποχρεώνονται να εμφανίσουν στα βιβλία τους τις νέες μετοχές, καθώς και το φόρο υπεραξίας που τους παρακρατούν από τα μερίσματα κάθε χρήσης. Το ποσό της υπεραξίας που τυχόν θα προκύψει εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού και για το ποσό αυτό εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης με την καταβολή του φόρου υπεραξίας που αναλογεί σε αυτό.

 

Στην περίπτωση όμως που ανώνυμη εταιρία διανείμει το αποθεματικό αυτό στους μετόχους της, αυτό θα φορολογηθεί με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, κατά το χρόνο της διανομής.

 

Απο τον οφειλόμενο φόρο κατά τη διανομή του αποθεματικού αφαιρείται ο φόρος υπεραξίας που αναλογεί στο ποσό του αποθεματικού που διανέμεται στους μετόχους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.