Νόμος 1262/82 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επιχορηγήσεων του νόμου αυτού, παρέχεται επιδότηση του εκάστοτε κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου επιτοκίου τραπεζικών δανείων, ομολογιακών δανείων εκδιδόμενων σε δημόσια εγγραφή ή δανείων από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εφόσον έχουν ληφθεί για την πραγματοποίησή τους. Το ποσοστό επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που εγκρίθηκε και παρέχεται για τα τρία πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης των δανείων που έχουν συναφθεί, εκτός από τις επενδύσεις τις περιοχής Δ', που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παράγραφος 3 και τις επενδύσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 9, που πραγματοποιούνται στις περιοχές Α', Β', Γ' και Δ', για τις οποίες η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται για τα 6 πρώτα χρόνια. Για τον υπολογισμό του επιδοτούμενου τραπεζικού δανείου δε λαμβάνεται υπόψη η αξία του οικοπέδου. Η επιδότηση του επιτοκίου παρέχεται, εφ' όσον το επιτόκιο δεν επιδοτείται από άλλη πηγή.

 

Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται για τα 6 πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης του δανείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), με την παράγραφο 14 του άρθρου 3 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11Α του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990).

 

2. Για να πραγματοποιηθεί καταβολή επιδότησης επιτοκίου πρέπει να διαπιστώνεται με έκθεση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου η τήρηση των όρων της εγκριτικής πράξης.

 

3. Το ποσό επιδότησης επιτοκίου που εισπράττει η επιχείρηση, μειώνει το ποσό των χρεωστικών τόκων, που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται.

 

4. Η επιδότηση επιτοκίου δεν παρέχεται σε περιπτώσεις που η επένδυση υπάγεται στο καθεστώς των αφορολογήτων εκπτώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.