Νόμος 1262/82 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Αντικατάσταση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 706/1977 περί προωθήσεως της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 706/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα ερευνητικά προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ερευνών, εκτελούνται είτε από δημόσιες υπηρεσίες, είτε από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα. Η ανάθεση της εκτέλεσης γίνεται στις μεν δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Συντονισμού και του Υπουργού που εποπτεύει την υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο, στα δε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού και με σύμβαση που υπογράφεται σε εκτέλεση της απόφασης αυτής μεταξύ εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της ΥΕΕΤ και εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 706/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού μπορεί να ανατίθεται με συμβάσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου συλλογικά ή μεμονωμένα η εκτέλεση έργων ή εργασιών που έχουν άμεση συνάφεια με το Πρόγραμμα Ερευνών ή με γενικότερα θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Με τις αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το εκτελεστέο έργο που θα αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, οι όροι εκτέλεσης αυτής και η αμοιβή που θα καταβληθεί στα ανωτέρω πρόσωπα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μάλιστα όταν πρόκειται για την μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων, επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ή της μελέτης και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου εφόσον διαθέτουν τα αναγκαία για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών προσόντα και σχετική εμπειρία, με τον περιορισμό όμως ότι το αντικείμενο του έργου ή της μελέτης δεν βρίσκεται μέσα στον κύκλο των κυρίων καθηκόντων της οργανικής θέσης του υπαλλήλου.

 

Σ' αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση ανάθεσης υπογράφεται και από τον Υπουργό στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία του υπαλλήλου.}

 

3. Το αναγκαίο για την εκτέλεση κάθε ερευνητικού έργου προσωπικό προσλαμβάνεται κατά τις επόμενες διακρίσεις:

 

α) για προγράμματα που εκτελούνται από Δημόσιες Υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου η πρόσληψη γίνεται από τα αρμόδια όργανα του φορέα ύστερα από επιλογή που γίνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο μέσα στα χρονικά και αριθμητικά όρια που καθορίζονται από την απόφαση έγκρισης του κάθε έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του νόμου [Ν] 993/1979 για δε τη χρονική διάρκεια των προσλήψεων το ως άνω προσωπικό θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι εξυπηρετεί πρόσκαιρες ανάγκες. Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού.

 

β) για τα προγράμματα που εκτελούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η πρόσληψη ενεργείται από τα αρμόδια όργανα του κάθε νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν ύστερα από επιλογή που γίνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο και μέσα στα πλαίσια που καθορίζει η απόφαση που έγκρινε την εκτέλεση του έργου.

 

γ) για τα προγράμματα που η εκτέλεσή τους ανατίθεται σε φυσικά πρόσωπα η πρόσληψη γίνεται κατά την ελεύθερη κρίση και με την ευθύνη του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου μέσα στα πλαίσια που ορίζει η απόφαση εκτέλεσης του έργου.

 

4. Οι απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε ερευνητικού έργου μετακινήσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό του επιστημονικού υπεύθυνου και των μελών της ερευνητικής ομάδας του οικείου έργου, προσδιορίζονται στην πρόταση και εγκρίνονται με την απόφαση που εγκρίνει την εκτέλεση και τον προϋπολογισμό του έργου. Ο τρόπος πραγματοποίησης των παραπάνω μετακινήσεων, τα αναγνωριζόμενα για την πραγματοποίηση τους έξοδα κίνησης, οι ημερήσιες εκτός έδρας αποζημιώσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου έργου και η διαδικασία πληρωμής και δικαιολόγησής τους κατά παρέκκλιση των κειμένων περί οδοιπορικών εξόδων κ.λ.π. διατάξεων ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού. Με το ίδιο Διάταγμα ρυθμίζονται και τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 706/1978.

 

5. Η δαπάνη για την εκτέλεση κάθε ερευνητικού έργου περιλαμβάνει κάθε ποσό γενικά που πληρώνεται για το σκοπό αυτό, όπως μισθούς, ημερομίσθια ή αμοιβές άλλων υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές, έξοδα μετακινήσεων στο εξωτερικό ή εσωτερικό, ημερήσιες αποζημιώσεις, αξία προμηθευόμενων υλικών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, μισθώματα κινητών ή ακινήτων ή μεταφορικών μέσων κ.λ.π. υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα ανωτέρω προβλέπονται στην απόφαση εγκρίσεως του έργου ή προκειμένου δε για τα έργα που εκτελούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα στη σύμβαση που υπογράφεται γι' αυτό. Ουδεμία άλλη δαπάνη βαρύνει το Δημόσιο.

 

6. Πληρωμές που έγιναν από υπόλογους ή επιστημονικούς υπεύθυνους ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων ή μελετών η εκτέλεση των οποίων έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας και τεχνολογίας σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικών ετών 1981 και παλαιοτέρων ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε εκτέλεση ομοίων προγραμμάτων ή έργων ή μελετών (τα οποία έχουν ενταχθεί σε συλλογικές αποφάσεις έργων ή μελετών) και η τακτοποίησή τους εκκρεμεί στην Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας ή σε άλλους εποπτευόμενους από αυτή φορείς, είτε από έλλειψη δικαιολογητικών είτε γιατί θεωρήθηκαν ότι έγιναν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων επειδή δεν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 706/1977 Προεδρικά Διατάγματα, είτε από άλλη συναφή αιτία, θεωρούνται ότι είναι έγκυρες και έγιναν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον αποδεδειγμένα, για λογαριασμό του οικείου ερευνητικού έργου, έγιναν οι προμήθειες ή εκτελέσθηκαν οι εργασίες ή προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες και γενικά πραγματοποιήθηκε η αιτία που αφορούν προς όφελος του Δημοσίου. Τούτο διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού που εκδίδεται με βάση τα υπάρχοντα στην Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας στοιχεία. Μετά την απόφαση αυτή γίνεται η τακτοποίηση των δικαιολογητικών αφού συμπληρωθούν κατά τα οριζόμενα απ' αυτή, κατά περίπτωση εάν και εφόσον κριθεί αναγκαία τέτοια συμπλήρωση.

 

7. Η Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας μπορεί να μετακαλεί από το εξωτερικό αλλοδαπούς ή Έλληνες του εξωτερικού επιστήμονες κύρους, καθηγητές Πανεπιστημίων, άλλες αναγνωρισμένες προσωπικότητες της Επιστήμης και της Τεχνολογίας ή ειδικούς εμπειρογνώμονες, για την προώθηση στην Ελλάδα είτε της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας γενικότερα είτε συγκεκριμένου ερευνητικού έργου. Με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού καθορίζεται το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ή της εφάπαξ αποζημίωσης που λαμβάνουν οι πιο πάνω μετακαλούμενοι για την αντιμετώπιση των κάθε είδους εξόδων παραμονής τους στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η πιο πάνω αποζημίωση καθορίζεται με διμερή σύμβαση της Ελλάδας και της χώρας από την οποία προέρχεται ο φιλοξενούμενος βάσει του διμερούς προγράμματος ανταλλαγών, το ποσό που προβλέπεται στη σύμβαση είτε αυτή έχει κυρωθεί νομοθετικά είτε όχι, μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού εάν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι οικονομικές ή άλλες συνθήκες βάσει των οποίων καθορίσθηκε. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού καθορίζονται οι συναφές δαπάνες φιλοξενίας και δημοσίων σχέσεων για τους κάθε είδους προσκαλεσμένους στη χώρα μας από την ΥΕΕΤ. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δικαιολογήσεως της πληρωμής των από ειδική πίστωση που εγγράφεται για το σκοπό αυτό στον τακτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

8. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του απασχολουμένου στο πρόγραμμα Έρευνας Ουρανίου προσωπικού, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας, που έχει προσληφθεί βάσει των διατάξεων του νόμου [Ν] 623/1977 και η διάρκεια τους έχει υπερβεί την τριετία, παρατείνονται μέχρι τις 31-12-1982.

 

9. Με την επιφύλαξη των προηγουμένων παραγράφων, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας καθορίζεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, το ποσό της αποζημίωσης επιστημόνων και λοιπού ειδικού προσωπικού, αλλοδαπών ή ημεδαπών, που δεν έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπάλληλου για κάθε είδους οδοιπορικά έξοδα κατά τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό, εφόσον οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται για τις ανάγκες του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας ή ερευνητικών φορέων ή μέσα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.