Νόμος 1262/82 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επενδύσεις που έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Συντονισμού βάσει των διατάξεων του νόμου [Ν] 1116/1981 και η έγκριση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης διέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] αυτού και τελούν υπό τον έλεγχο των Επιτροπών του παρόντος έστω και αν υπάρχουν τυπικές ατέλειες στην εγκριτική πράξη.

 

2. Επενδύσεις του νόμου [Ν] 1116/1981 που έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Συντονισμού αλλά η έγκριση δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επανεξετάζονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων κατά προτεραιότητα βάσει του παρόντος νόμου ή του νόμου [Ν] 1116/1981 σε ότι αφορά τις περιοχές, και αν εγκριθούν ως χρόνος έναρξης της επένδυσης θεωρείται ο χρόνος της προηγούμενης εγκριτικής απόφασης.

 

3. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με βάση τον Νόμο 1116/1981 αλλά δεν έχει αρχίσει ή δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους με βάση τον νόμο αυτό, μπορούν να επανυποβληθούν οπότε εξετάζονται βάσει του παρόντος νόμου και αν εγκριθούν ως χρόνος έναρξης της επένδυσης θεωρείται ο χρόνος έναρξης της επένδυσης σύμφωνα με τον νόμου [Ν] 1116/1981. Όσες από τις αιτήσεις της παραγράφου αυτής έχουν πάρει έγκριση δανειοδότησης από Τράπεζα μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου, εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

 

4. Για τις πρόσθετες αποσβέσεις και τις αφορολόγητες εκπτώσεις επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς των νόμων αυτών.

 

5. Επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου [Ν] 4171/1961, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1312/1972, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1313/1972, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1078/1971 του νόμου [Ν] 289/1976 ή του νόμου [Ν] 849/1978, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έστω και αν υπάρχουν τυπικές ατέλειες στην εγκριτική πράξη, ισχύουν και διέπονται από τις διατάξεις των νόμων αυτών και τελούν υπό τον έλεγχο των Επιτροπών του παρόντος Νόμου, μετά όμως την 31-12-1983 οι Νόμοι αυτοί δεν εφαρμόζονται για παράταση προθεσμιών και τροποποίηση εγκριτικών πράξεων.

 

6. Από την έναρξη ισχύος αυτού του Νόμου, όλες οι αρμοδιότητες των Επιτροπών του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 849/1978 και του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1116/1981 περιέρχονται στις Επιτροπές του παρόντος νόμου.

 

7. Τα άρθρα 22 παράγραφος 8 και 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 και 32 του νόμου [Ν] 1116/1981 διατηρούνται σε ισχύ, εκτός από το άρθρο 23 και την παράγραφο 9 του άρθρου 24 των οποίων η ισχύς περιορίζεται μέχρι 31-12-1983.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.