Νόμος 1262/82 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.  Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας. την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ), είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Στα προγράμματα αυτά είναι δυνατό να περιλαμβάνεται και στάδιο κατάρτισης, εξοικείωσης και προσαρμογής στις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.

 

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων προέρχεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή και από τις δύο πηγές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996).

 

2. Με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται:

 

α. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε προσλαμβανόμενο ή αυτοαπασχολούμενου, το οποίο θα υπολογίζεται ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης ή την επαγγελματική ειδικότητα ή τις συνθήκες της αγοράς εργασίας κατά περιοχή.

 

β. Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε αυτοαπασχολούμενο ή προσλαμβανόμενο μισθωτό κατά τα διάφορα στάδια του προγράμματος, ο χρόνος της μετά από τη διάρκεια της επιχορήγησης πιθανής υποχρεωτικής απασχόλησης από τον εργοδότη των προσλαμβανόμενων και η απαγόρευση της απόλυσης του υπόλοιπου προσωπικού.

 

γ. Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ή εργοδοτών που θα αφορά κάθε πρόγραμμα, η ηλικία ή η κατηγορία των αυταπασχολουμένων των ατόμων που μετά την πρόσληψή τους θα υπάγονται σ' αυτό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο της εφαρμογής των προγραμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996).

 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό τα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου προγράμματα απασχόλησης να αφορούν επιχορηγήσεις για τη διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες, που απασχολούν προβληματικές κατηγορίες εργαζομένων.

 

4. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απασχόλησης οι εργοδότες υποβάλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μαζί με την αίτησή τους τα προβλεπόμενα από κάθε πρόγραμμα στοιχεία. Για την ύπαρξη των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου αυτού αποφασίζει, μετά από εισήγηση της διεύθυνσης απασχόλησης του οργανισμού, το διοικητικό του συμβούλιο ή το όργανο που αυτό ορίζει σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 89/Α/1989).

 

5. Το ποσό της επιχορήγησης που προβλέπει το άρθρο αυτό καταβάλλεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού απευθείας στον εργοδότη στο τέλος της χρονικής περιόδου που καθορίζεται από κάθε πρόγραμμα και πάντως όχι νωρίτερα από ένα μήνα από την πρόσληψη των μισθωτών, με την υποβολή δικαιολογητικών που ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

6. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβολή των παροχών από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στους εργοδότες απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά και από τέλη, κρατήσεις ή εισφορές για το δημόσιο και για τρίτους και δεν υπόκειται σε κατάσχεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Το ποσό αυτής της παροχής συνιστά αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης γα αμοιβές προσωπικού των επιχειρήσεων που επιδοτούνται.

 

7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα "Για το ποσό που θα επιστραφεί στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αποφασίζει το διοικητικό του συμβούλιο ή το όργανο που αυτό ορίζει κάθε φορά σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 89/Α/1989).

 

8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του Οργανισμού. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα συντάσσεται πράξη βεβαίωσης της οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή του Οργάνου που αυτό ορίζει. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από τα Δημόσια Ταμεία θα γίνει ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του διατάγματος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του νομοθετικού διατάγματος 321/1969 περί κώδικα Δημοσίου Λογιστικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις υπαγωγής στα προγράμματα απασχόλησης των ανεξάρτητων επαγγελματιών του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 245/1986 (ΦΕΚ 117/Α/1986).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 89/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.