Νόμος 1360/83 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνιστάται Διεύθυνση Πολιτικής Κρατικών Προμηθειών. Η Διεύθυνση αυτή είναι αρμόδια για θέματα πολιτικής κρατικών προμηθειών του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982). Ειδικότερα η Διεύθυνση Πολιτικής Κρατικών Προμηθειών:

 

α. χαράζει την πολιτική για τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.

 

β. συντονίζει τις ενέργειες των υπηρεσιών και φορέων που ασχολούνται με τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των προμηθειών του δημόσιου τομέα.

 

γ. εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς που εφαρμόζουν την κυβερνητική πολιτική σε θέματα προμηθειών του δημόσιου τομέα.

 

2. Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτικής Κρατικών Προμηθειών σε προσωπικό συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 25 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

Στις θέσεις αυτές διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών με τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή σημαντική εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη διενέργεια προμηθειών.

 

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων γίνεται ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση, με επιλογή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζεται, και η αμοιβή τους κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων του νόμου [Ν] 1256/1982.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας η με κοινή απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατό να αποσπώνται στις θέσεις αυτές, λόγω της ιδιάζουσας φύσης των και κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, υπάλληλοι μόνιμοι η με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα του άρθρου 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και διαθέτουν τα πιο πάνω ειδικά προσόντα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια της απόσπασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια, αλλά είναι δυνατό να παρατείνεται με την ίδια διαδικασία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του επιδόματος ευθύνης των υπαλλήλων που αποσπώνται με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων του νόμου [Ν] 1256/1982.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Κρατικών Προμηθειών, οργανώνεται η υπηρεσία αυτή, διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες (τμήματα, γραφεία) και καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι προϊστάμενοι των μονάδων αυτών. Η εσωτερική διάρθρωση, η κατανομή και η σύνθεση του προσωπικού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία των οργανικών αυτών μονάδων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

4. Καθήκοντα προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, που συνιστώνται κατά την προηγούμενη παράγραφο στη Διεύθυνση Πολιτικής Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, είναι δυνατό να ανατεθούν, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του έργου των μονάδων αυτών, στους αποσπώμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, στις θέσεις αυτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.