Νόμος 1360/83 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνιστώνται οι εξής επιτροπές:

 

α. Επιτροπή Προγράμματος Προμηθειών, η ηποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται, στην παράγραφο 17 του άρθρου 91 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 607/1976 περί οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 224/Α/1975).

 

β. Επιτροπή Προμηθειών, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 91 παράγραφος 18 εδάφιο β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 607/1976 εφόσον αναφέρονται σε προμήθειες που εκτελούνται από τις διευθύνσεις και τα τμήματα διευθύνσεων κρατικών αγορών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

γ. 1η Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Κρατικών Προμηθειών, η οποία είναι αρμόδια για προμήθειες αργού πετρελαίου, κάθε είδους καυσίμων, ελαιολιπαντικών και άλλων συναφών ειδών και των προϊόντων τους.

 

δ. 2η Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Κρατικών Προμηθειών, η οποία έχει τις αρμοδιότητες της 5ης Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εμπορίου όπως περιγράφονται στο άρθρο 91 παράγραφος 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 607/1976.

 

ε. 3η Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Κρατικών Προμηθειών, η οποία είναι αρμόδια γα προμήθειες επιστημονικών οργάνων και συσκευών ελέγχου ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων, κινηματογραφικών μηχανών, υλικών ραδιοφωνίας και κάθε άλλου είδους που είναι συναφές με αυτά.

 

Οι επιτροπές που αναφέρονται στα εδάφια γ, δ και ε μελετούν και γνωμοδοτούν κατά τα διάφορα στάδια της εκτέλεσης των κρατικών προμηθειών για θέματα κόστους, συμφωνίας των τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγησης των προσφορών απόκλισης από τους συμβατικούς όρους κ.λ.π. όταν γίνονται προμήθειες ειδών για τις οποίες είναι αρμόδιες, σύμφωνα με τα παραπάνω οι επιτροπές αυτές.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου καταργούνται η Επιτροπή Προγράμματος Προμηθειών και η 5η Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εμπορίου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες όλων των πιο πάνω Επιτροπών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση και η λειτουργία, των παραπάνω επιτροπών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας καθώς και η αμοιβή των μελών τους.

 

3. Οι επιτροπές του Υπουργείου Εμπορίου, που είχαν μέχρι σήμερα τις πιο πάνω αρμοδιότητες, εξακολουθούν να τις ασκούν, για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, έως ότου εκδοθούν οι αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που θα καθορίζουν τη συγκρότηση και τη σύνθεση των αντίστοιχων επιτροπών που συνιστώνται με την παράγραφο 1.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να συνιστώνται κατά περίπτωση, μη μόνιμες (ευκαιριακές) επιτροπές ή ομάδες εργασίας γα την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων κρατικών προμηθειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η αρμοδιότητα και το έργο της μη μόνιμης επιτροπής ή ομάδας εργασίας, η συγκρότηση, η σύνθεση, η διάρκεια, ο τρόπος λειτουργίας και η τυχόν αμοιβή των μελών της.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό να συνιστώνται να ενοποιούνται ή να καταργούνται επιτροπές αρμόδιες για θέματα προμηθειών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατό να συνιστώνται να ενοποιούνται ή να καταργούνται επιτροπές αρμόδιες για κρατικές προμήθειες που υπάγονται στην αρμοδιότητα περισσότερων Υπουργείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.