Νόμος 1416/84 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Τέλη διαφημίσεων και κοινοχρήστων χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 171/Α/1958), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1144/1981 (ΦΕΚ 96/Α/1981), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η διαφήμιση γίνεται με άδεια του δημάρχου η προέδρου κοινότητας ύστερα από αίτηση του διαφημιζόμενου που συνοδεύεται από σχέδιο διαφήμισης. Για διαφημίσεις της κατηγορίας Δ του προηγούμενου άρθρου καθώς και για κάθε διαφήμιση από αέρος με οποιοδήποτε τρόπο δεν απαιτείται άδεια αν για τη διαφήμιση αυτή έχει χορηγηθεί μέσα στο ίδιο έτος άδεια από άλλο δήμο ή κοινότητα. Δικαιούχος του ποσού του τέλους για την κατηγορία αυτή των διαφημίσεων είναι ο δήμος ή η κοινότητα, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχειρήσεως του διαφημιζόμενου, σε ποσοστό τριάντα στα εκατό και για το υπόλοιπο εβδομήντα στα εκατό η κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας. Ο τρόπος απόδοσης του ποσοστού στην κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Το τέλος για τις διαφημίσεις από αέρος ορίζεται σε ποσοστό έξι στα εκατό επί της δαπάνης διαφήμισης, όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο με τίτλο κατηγορία Δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1144/1981. Ειδικά για τις διαφημίσεις κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών δρόμων η άδεια του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του δρόμου.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1144/1981. αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή του τέλους και του προστίμου που προβλέπει το άρθρο 73, είναι υπόχρεοι σε ολόκληρο ο διαφημιστής, ο διαφημιζόμενος, καθώς και ο κύριος, ο νομέας και ο επικαρπωτής του χώρου στον οποίο γίνεται η διαφήμιση. Το τέλος καταβάλλεται ολόκληρο στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο. Η είσπραξη ενεργείται με σχετικό σημείωμα του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας.}

 

3. Στο άρθρο 16 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1144/1981, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{ή άδεια για διαφημίσεις με γραφή ή απεικονίσεις σε τοίχους κτισμάτων χορηγείται από το δήμο ή την κοινότητα, μετά από γνώμη της επιτροπής αρχιτεκτονικού ελέγχου. Η επιτροπή γνωμοδοτεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου του δήμου ή της κοινότητας. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο δήμος η κοινότητα αποφασίζει χωρίς τη γνώμη της επιτροπής}

 

4. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 13 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 1080/1980, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται και μετά από διενέργεια δημοπρασίας σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.