Νόμος 1416/84

Ν1416/1984: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1416/1984: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (ΦΕΚ 18/Α/1984), 21-02-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:

 

Μέρος Πρώτο: Διοίκηση

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Επαρχεία - Έπαρχοι

 

Άρθρο 1: Επαρχεία. Σύσταση - Κατάργηση

Άρθρο 2: Έπαρχοι - Σύσταση θέσεων - Διορισμός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 3: Υπηρεσιακή κατάσταση επάρχων

Άρθρο 4: Αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 5: Επαρχιακό συμβούλιο

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες επαρχιακού συμβουλίου

Άρθρο 7: Λειτουργία του επαρχιακού συμβουλίου - Καθορισμός της αποζημίωσης των μελών

 

Μέρος Δεύτερο: Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες - Πόροι

Άρθρο 9: Λιμενικά Ταμεία

Άρθρο 10: Περίπτερα

Άρθρο 11: Προγραμματικές συμβάσεις

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Τροποποίηση και συμπλήρωση του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα

 

Άρθρο 12: Ένωση δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 13: Όρια δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 14: Κτήση δημοτικότητας - Δημοτολόγιο

Άρθρο 15: Εμποροπανηγύρεις

Άρθρο 16: Συντρέχουσες αρμοδιότητες

Άρθρο 17: Αναπλήρωση συμβούλων - Λειτουργία κοινοτικού συμβουλίου

Άρθρο 18: Συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου. Πρόεδρος της κοινότητας.

Άρθρο 19: Δημοτικό συμβούλιο Δημαρχιακή επιτροπή - Εξουσιοδότηση υπογραφών

Άρθρο 20: Έξοδα παράστασης - Εκτελεστότητα πράξεων - Νομικά πρόσωπα

Άρθρο 21: Σύσταση - Διοίκηση Συνδέσμων

Άρθρο 22: Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του συνδέσμου - Έξοδα παράστασης και κίνησης

Άρθρο 23: Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι

Άρθρο 24: Δαπάνες

Άρθρο 25: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού - Λογοδοσία δημάρχου - Δάνεια

Άρθρο 26: Περιουσία. Χρηματικές ενισχύσεις

Άρθρο 27: Πληθυσμός

Άρθρο 28: Φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες, προνόμια

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Έργα και προμήθειες

 

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Όροι για την εκτέλεση έργων και εργασιών για τη διενέργεια προμηθειών

Άρθρο 31: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Συλλογικά όργανα - Επεμβάσεις στην ιδιοκτησία

Άρθρο 34

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Επιχειρήσεις

 

Άρθρο 35: Σύσταση και νομική φύση

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Διαχείριση και διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 39: Εποπτεία των επιχειρήσεων. Κανονισμοί.

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42: Εξουσιοδοτήσεις - Ανάλογη εφαρμογή

Άρθρο 43: Δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα

Άρθρο 44: Ανώνυμες εταιρείες με συνεταιρισμούς

Άρθρο 45: Δημοτικές Εταιρείες Λαϊκής Βάσης

Άρθρο 46: Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Κίνητρα

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων για τις προσόδους και την περιουσίας

 

Άρθρο 47: Παροχή στοιχείων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 48: Επιχορηγήσεις για πολιτιστικούς σκοπούς

Άρθρο 49: Παραχώρηση δικαιώματος αμμοληψίας και κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 50: Απαλλαγή από κρατήσεις

Άρθρο 51: Αναθεώρηση ή λύση συμβάσεων

Άρθρο 52: Έξοδα κηδείας

Άρθρο 53: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων

Άρθρο 54: Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης εστιατορίων κ.λ.π.

Άρθρο 55: Έσοδα από πρόστιμα

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Τέλη διαφημίσεων και κοινοχρήστων χώρων

Άρθρο 58: Εισφορά Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων υπέρ δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 59: Τέλη στάθμευσης - Πρόστιμα

Άρθρο 60: Απαλλαγές από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές

Άρθρο 61: Βεβαίωση εσόδων - Προσφυγές

Άρθρο 62: Προστασία της ακίνητης περιουσίας

 

Κεφάλαιο Έκτο: Προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 63: Κοινές υπηρεσίες

Άρθρο 64: Απόσπαση υπαλλήλων σε φορείς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 65: Πειθαρχικά συμβούλια - Προσλήψεις - Επιδόματα - Μετατάξεις κ.λ.π.

Άρθρο 66: Απόσπαση υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 67: Γενικοί γραμματείς, δικηγόροι, προσωπικό εποχιακών αναγκών, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες

Άρθρο 68: Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

 

Μέρος Τρίτο: Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και Τοπικές Ενώσεις

 

Άρθρο 69: Σύσταση επιχειρήσεων από τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων και την κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας

Άρθρο 70

Άρθρο 71: Προσωπικό των ΤΕΔΚ και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας

 

Μέρος Τέταρτο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 72: Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων των αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 73: Αδελφοποίηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 74: Επαναφορά παραιτηθέντων δημόσιων υπαλλήλων

Άρθρο 75: Αναστολή προθεσμιών

Άρθρο 76: Υπόλοιπα λογαριασμών εφοδίων ύδρευσης

 

Μέρος Πέμπτο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 77

Άρθρο 78: Δημοτικότητα των ανηλίκων

Άρθρο 79: Λειτουργία των οργάνων των συνδέσμων

Άρθρο 80: Καταλογισμοί

Άρθρο 81: Τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας

Άρθρο 82: Επιτροπή απαλλοτριώσεων κ.λ.π.

Άρθρο 83: Αναγνώριση δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 84: Εγχώρια περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων

Άρθρο 85

Άρθρο 86

Άρθρο 87: Διατάξεις που καταργούνται

Άρθρο 88: Εξουσιοδότηση για κωδικοποίηση

Άρθρο 89

Άρθρο 90: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-02-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.