Νόμος 1418/84 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών γίνεται με αίτηση των ενδιαφερόμενων τεχνικών διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε οποιοδήποτε στάδιό της (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη). Με την εγγραφή γίνεται και κατάταξη σε μια απ' τις βαθμίδες εμπειρίας που προβλέπει η παράγραφος 9 του άρθρου αυτού και για καθεμιά απ' τις κατηγορίες έργων όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 ή και υποκατηγορίες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων.

 

2. Με τις ενδείξεις του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών παρακολουθείται η εξέλιξη της εμπειρίας των εγγεγραμμένων, ώστε να μπορεί να γίνεται η αναθεώρηση της κατάταξης σε κατηγορίες έργων και βαθμίδες.

 

3. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από την υπηρεσία και ιδίως στα Πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών της επόμενης παραγράφου.

 

4. Για κάθε δημόσιο έργο η υπηρεσία συντάσσει υποχρεωτικά Πιστοποιητικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών. Το Πιστοποιητικό συντάσσεται οπωσδήποτε με την παραλαβή του έργου και κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή σε έκτακτες περιπτώσεις όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Τα πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που σχετίζεται με πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών ή που έχουν τα τυπικά προσόντα για να εγγραφούν σ' αυτό και που ασχολήθηκαν με το έργο από της πλευράς του ανάδοχου ή των σχετιζόμενων μ' αυτό επιχειρήσεων, όπως επίσης και τις σχετικές αξιολογήσεις. Τα πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών διαβιβάζονται απευθείας στην αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά τα πιστοποιητικά, ποιοι τα εκδίδουν και τα επιβεβαιώνουν, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία υποβάλλονται, τα θέματα που σχετίζονται με τη λήψη απ' την υπηρεσία άλλων στοιχείων και κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα ανάλογα θέματα για τη λήψη πιστοποιητικών ή οίκοθεν πληροφοριών για ιδιωτικά έργα, για έργα που εκτελούνται στην αλλοδαπή ή για άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

 

5. Οι ενδείξεις των πιστοποιητικών για τα πρόσωπα που έχουν τα τυπικά προσόντα για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, αλλά δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένα σ' αυτό, ταξινομούνται για να χρησιμοποιηθούν για την κατάταξή τους, αν τα πρόσωπα αυτά ζητήσουν την εγγραφή τους.

 

6. Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στις βαθμίδες του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών γίνεται από την Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται επίσης κάθε μέτρο που σχετίζεται με τον τρόπο τήρησης του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού του, τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά και γενικά παρακολουθεί την όλη τήρηση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών και υποβάλλει στον Υπουργό Δημοσίων Έργων σχετικές εκθέσεις. Κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με τις εκθέσεις αυτές μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Η σύνθεση της Επιτροπής του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ορίζεται με προεδρικό διάταγμα στη σύνθεση αυτή περιλαμβάνονται εκτός από τα όργανα δημόσιων υπηρεσιών και εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επαγγελματικών ενώσεων των Τεχνικών που δεν είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων.

 

7. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών των διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γίνεται μετά τριετία από την άσκηση του επαγγέλματος με βάση την ειδικότητα του διπλώματος και το χρόνο απασχόλησης σε έργα όπως ειδικότερα ορίζεται με προεδρικό διάταγμα.

 

8. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών γίνεται μετά από πενταετία από την άσκηση του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία τους σε έργα και σε κατηγορίες έργων αντίστοιχες με τις ειδικότητες των σπουδών τους, όπως ορίζεται με προεδρικό διάταγμα.

 

9. Ο αριθμός των βαθμίδων εμπειρίας σε κάθε ειδικότητα ορίζεται σε τέσσερις. Οι διπλωματούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα εμπειρίας μετά τριετία από την άσκηση του επαγγέλματος. Μπορεί να γίνει κατάταξη απευθείας στη δεύτερη βαθμίδα αν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την άσκηση του επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία τους. Οι πτυχιούχοι των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών κατατάσσονται πάντοτε στην πρώτη βαθμίδα μετά πενταετία από την άσκηση του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων ρυθμίζεται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται κατά κατηγορία έργων, ειδικότητα και τίτλο σπουδών για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη σε βαθμίδες του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

10. Η απόδειξη εμπειρίας πριν από τη λειτουργία του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών γίνεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις για τα πιστοποιητικά των εργοληπτών δημόσιων έργων.

 

11. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα φυσικά πρόσωπα εργολήπτες δημόσιων έργων Α' έως Δ' τάξεων κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

12. (καταργήθηκε)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 

13. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με άλλες ειδικότητες, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται και στον οποίο περιλαμβάνονται και αυτοί των κοινωφελών οργανισμών, τραπεζών του δημόσιου τομέα, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας και γενικά επιχειρήσεων που ελέγχονται από το Δημόσιο, δεν επιτρέπεται να στελεχώσουν επί μία διετία εργοληπτικές επιχειρήσεις και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μέσα στο πρώτο έτος από τη συνταξιοδότηση τους. Επίσης, για μία διετία δεν εγγράφονται οι ανωτέρω συνταξιούχοι στο μητρώο μελετητών ούτε χορηγείται πτυχίο μελετητή και ισχύουν γενικά οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για τους συνταξιούχους που στελεχώνουν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με εργοληπτικές επιχειρήσεις μετά τρίμηνο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπιστούμενη, επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή της επιχείρησης από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και του τεχνικού από το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στα νομαρχιακά μητρώα απαγορεύεται η εγγραφή οποιουδήποτε συνταξιούχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 

14. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρυθεί οργανισμός με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των άρθρων 15, 16 και 17 του νόμου 1418/1984, που αναφέρονται σε θέματα εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής στις τάξεις Ζ' και Η' του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, καθώς και τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι αρμοδιότητες της εποπτείας, τα της διοικήσεως του άνω οργανισμού, η στελέχωσή του, ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών κατάταξης και αναβάθμισης των πτυχίων στα μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εμπειρίας Κατασκευαστών οι πόροι αυτού, που προέρχονται από τέλη και εισφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των τεχνικών του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσης των υπηρεσιών του άνω οργανισμού είναι δυνατή η απόσταση προσωρινά στον οργανισμό του αναγκαίου αριθμού, υπαλλήλων εκ των υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που είναι αρμόδιες για την τήρηση των μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εμπειρίας Κατασκευαστών. Οι δαπάνες λειτουργίας του ανωτέρω νομικού προσώπου θα βαρύνουν τους πόρους του.

 

Μέχρι την ίδρυση του ανωτέρω νομικού προσώπου, μπορεί να επιβάλλεται στους ενδιαφερομένους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εισφορά για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εγγραφής και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ανάλογη με την τάξη, την κατηγορία και τη βαθμίδα του ενδιαφερομένου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα του ειδικού έντοκου λογαριασμού στον οποίο κατατίθεται η εισφορά, η ανάληψη, διάθεση και διαχείριση του λογαριασμού αυτού, καθώς και η κάλυψη από το λογαριασμό αυτόν των δαπανών που αφορούν στη μηχανογράφηση, στην υλικοτεχνική υποδομή της Διεύθυνσης, Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών τήρησης των Μητρώων και του προσωπικού της πιο πάνω Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται και το θέμα μεταφοράς του ειδικού έντοκου λογαριασμού στο ιδρυθησόμενο νομικό πρόσωπο. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί από τον ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων να καλύπτονται και οι δαπάνες που αφορούν την αμοιβή ειδικών συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού, νομικού, οργάνωσης κ.λ.π.) και του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών, που ιδρύθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998) για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, τις αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση, για τη λειτουργία ομάδας εργασίας, για εκτός έδρας αποζημίωση, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995), με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του νόμου 2940/2001 και με την παράγραφο 7 του άρθρου 42 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.