Νόμος 1515/85 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στον Οργανισμό Αθήνας Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής ως συμβουλευτικό όργανο για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, καθώς και για τη σύνταξη των αναγκαίων αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων αυτού. Το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας αποτελείται από:

 

α) Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Πρόεδρο του Συμβουλίου.

 

β) Τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προστασίας του Πολίτη, θαλασσίων Μεταφορών, Νήσων και Αλιείας και Πολιτισμού και Τουρισμού, ως μέλη.

 

Οι Υπουργοί ορίζουν με απόφαση τους τον Γενικό Γραμματέα που θα τους αναπληρώνει στο Συμβούλιο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ορίζει με απόφαση του ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό που θα τον αναπληρώνει στο Συμβούλιο.

 

γ) Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

δ) Τον Περιφερειάρχη Αττικής.

 

ε) Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

στ) Τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Δήμαρχο Πειραιά.

 

ζ) Τον Πρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής .

 

η) Τους Προέδρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι διοικήσεις των ως άνω φορέων μπορούν να ορίσουν και αναπληρωτή του Προέδρου τους για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο.

 

2. Το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Επιτροπή έχει νόμιμη σύνθεση ακόμα και αν δεν οριστούν ορισμένα από τα παραπάνω μέλη, εφόσον τα μέλη αυτά δεν υποδειχθούν μέσα σε ένα μήνα από τότε που ο αντίστοιχος φορέας έλαβε τη σχετική πρόσκληση.

 

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Ανάκληση του διορισμού κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντοτε δυνατή, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 1515/1985.

 

4. Το Συμβούλιο συνέρχεται με τη συμμετοχή των Υπουργών τακτικά τουλάχιστον μια φορά ετησίως, με πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως, με τον ίδιο τρόπο, εφόσον υπάρχουν θέματα μείζονος σημασίας για τα οποία απαιτείται άμεση αντιμετώπιση. Σε αυτή την περίπτωση, στη σχετική πρόσκληση ορίζεται εάν, πέραν των τακτικών μελών, είναι αναγκαία η παρουσία των καθ' ύλην αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων ή των Αντιπεριφερειαρχών, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τα μέλη της κατά το άρθρο 7 του νόμου 1515/1985 Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αθήνας μπορεί να καλέσει τον Προϊστάμενο ή και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Οργανισμού να παραστεί στις συνεδριάσεις.

 

5. Το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής:

 

α. Επιδιώκει την εναρμόνιση των διαφορετικών τομεακών πολιτικών ως προς την έκφραση τους στο χώρο στα πλαίσια της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής.

 

β. Συντονίζει, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας, τις επί μέρους δράσεις των διαφόρων φορέων και τα επιτελικά προγράμματα που αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής και αντιμετωπίζει ζητήματα επικαλύψεων, ασυμβατοτήτων ή και ελλείψεων.

 

γ. Συμβάλλει με τη διατύπωση των θέσεων και απόψεων των μελών του στη διαδικασία αναθεώρησης ή και μερικής τροποποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο με τον οποίο αυτό θεσμοθετείται.

 

δ. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας.

 

6. Για την προώθηση του έργου του το Συμβούλιο συντάσσει πορίσματα με γνωματεύσεις ή έγγραφες παρατηρήσεις για κάθε θέμα σχετικό με τα παραπάνω, τα οποία κοινοποιεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας, καθώς και σε όλα τα Υπουργεία και τους φορείς που εκπροσωπούνται σε αυτό.

 

7. Για την υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Επιστημονική Γραμματεία αποτελούμενη από στελέχη του Οργανισμού Αθήνας και από εκπροσώπους των υπουργείων και των φορέων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, οι οποίοι ορίζονται από τα αντίστοιχα μέλη του Συμβουλίου.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία του Συμβουλίου, στον τρόπο λήψης των αποφάσεων, στην αναπλήρωση, στον τρόπο τήρησης των πρακτικών, στον τρόπο πρόσκλησης, στην ημερήσια διάταξη, στη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.