Νόμος 1515/85 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εκτελεστική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τον Οργανισμό διοικεί εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από:

 

α) Τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο που είναι πρόσωπα με γνώσεις, πείρα και κύρος στα σχετικά θέματα.

β) Ένα από τα υπό στοιχείο γ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου μέλη του συμβουλίου, που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

γ) Ένα από τα υπό στοιχείο δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου μέλη του συμβουλίου, που ορίζεται από τη διοικούσα επιτροπή της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού Αττικής.

δ) Ένα από τα υπό στοιχείο ε' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου μέλη του συμβουλίου που ορίζεται από το νομαρχιακό συμβούλιο του νομού Αττικής.

ε) Δύο μέλη, που είναι πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα στα σχετικά θέματα.

 

2. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που αναφέρονται στην περίπτωση ε' της, προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή. Η ανάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που ορίζει και τα νέα πρόσωπα για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Τα μέλη των περιπτώσεων β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων φορέων που ορίζουν ταυτόχρονα και τα νέα μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη γραμματέα της Επιτροπής με τον αναπληρωτή αυτού σε πρόσωπο με πτυχίο Ανώτατης Σχολής και σχετική πείρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 10 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και με το άρθρο 1 παράγραφος 45 του νόμου 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α/1996).

 

3. Η Επιτροπή έχει νόμιμη σύνθεση ακόμα και αν δεν διοριστούν τα μέλη των περιπτώσεων β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν οριστούν μέσα σε δύο μήνες από τότε που έλαβε τη σχετική πρόσκληση ο οικείος φορέας.

 

4. Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτή, που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984). Ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της επιτροπής έχουν πλήρη απασχόληση στον Οργανισμό και αμείβονται πέρα από την αποζημίωση συμμετοχής τους σ' αυτήν ή στο συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και υπόκεινται μόνο στους περιορισμούς του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

5. Τα θέματα που αναφέρονται στον τρόπο τήρησης των πρακτικών, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής σύγκλησης της επιτροπής, στον τρόπο πρόσκλησης, στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και στη συζήτηση θεμάτων που αναφέρονται σ' αυτή και γενικά στη λειτουργία της επιτροπής ρυθμίζονται με πράξη της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία της επιτροπής, στην πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

7. Η επιτροπή:

 

α) Παρακολουθεί την ολοκλήρωση και εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου γενικά και των επιμέρους προγραμμάτων των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 10.

 

β) Προτείνει τις προσαρμογές, συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και γνωμοδοτεί για την έγκριση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

 

γ) Γνωμοδοτεί για κάθε έργο μεγάλης κλίμακας τουλάχιστο Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Η γνώμη αυτή δίνεται από την επιτροπή μέσα σε 60 μέρες από τότε που περιέρχεται σ' αυτή σχετικό ερώτημα. Αν περάσει η προθεσμία αυτή άπρακτη, θεωρείται ότι έχει δοθεί η συναίνεση της επιτροπής. Αν ο υπεύθυνος για την πραγματοποίηση του έργου φορέας διαφωνεί με τη γνωμοδότηση της επιτροπής, το θέμα εισάγεται στο συμβούλιο του ρυθμιστικού, του οποίου η γνώμη είναι υποχρεωτική για το φορέα.

 

δ) Επιβλέπει τη μελέτη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που εκτελούνται από τον Οργανισμό της Αθήνας και παρακολουθεί τις αντίστοιχες μελέτες και την εφαρμογή μέτρων που εκτελούνται από άλλους φορείς.

 

ε) Εγκρίνει τις περιβαλλοντολογικές μελέτες της παραγράφου 9 του άρθρου 11.

 

στ) Επιβάλλει τις κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και εισηγείται για τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13.

 

8. Η επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση που σχετίζεται με τον Οργανισμό και το έργο του.

 

Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να μεταβιβάζεται στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή ένα μέλος της επιτροπής ή τον προϊστάμενο ή άλλα όργανα του Οργανισμού. Η μεταβίβαση γίνεται ύστερα από πρόταση της επιτροπής με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.