Νόμος 1561/85 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική ή άλλη ειδική λειτουργία που επιβάλλεται ή επιτρέπεται με κάθε συγκεκριμένη χρήση γης που καθορίζεται με το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου.

 

Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα είναι δυνατό να καθορίζονται τα υποχρεωτικά ή προαιρετικά στοιχεία των χρήσεων αυτών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατατάσσονται και υπάγονται, σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική ή άλλη ειδική λειτουργία τους, συγκεκριμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις στις χρήσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), με την παράγραφο 8 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 1515/1985 για το ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όταν πρόκειται για βιομηχανικές, βιοτεχνικές, λατομικές, μεταλλευτικές, εμπορικές, τεχνικές, γεωργοκτηνοτροφικές, τουριστικές και άλλες δραστηριότητες, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να περιλαμβάνουν κυρίως εφαρμογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης, μείωση ήχων και δονήσεων, αλλαγές στη χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών, χρήση συγκεκριμένης ποιότητας καυσίμων, ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής κάθε μορφής ρύπων και θορύβων.}

 

3. Η προθεσμία των 18 μηνών που προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31-12-1985.

 

4. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκε η απόφαση ΕΔ2Α/01/ΦΝ294/1985 του Υπουργού Δημόσιων Έργων για παράταση προθεσμίας εφαρμογής διατάξεων του νόμου 1418/1984 που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 49/Β/1985).

 

5. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 27 παράγραφος 2 του νόμου 1418/1984 προθεσμία της 31-12-1984 για την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφοι 8 και 9 και του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, όπως αυτή παρατάθηκε με την απόφαση που κυρώνεται με την προηγούμενη παράγραφο, παρατείνεται μέχρι την 31-12-1985. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 8 και 9 και του άρθρου 10 του νόμου 1418/1984 εφαρμόζονται στις συμβάσεις που καταρτίζονται με βάση προσφορές υποβαλλόμενες μετά την 31-12-1985.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο κατά νομαρχία το ανώτατο όριο του αριθμού των νέων επιχειρήσεων που εγγράφονται στα πιο πάνω τηρούμενα κατά νομαρχία μητρώα.}

 

7. Για την εκτέλεση συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα του δημόσιου τομέα επιτρέπεται η διάνοιξη στο επιβαλλόμενο από τους τεχνικούς κανόνες βάθος υπόγειων σηράγγων χωρίς καταβολή αποζημίωσης στον κύριο του υπερκείμενου ακινήτου με τον όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του.

 

8. Το άρθρο 12 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977) εφαρμόζεται και για τα έργα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.