Νόμος 4030/11 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος της 13-04-1929 (ΦΕΚ 153/Α/1929) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο πολιτικούς μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους και έναν ιδιώτη αρχιτέκτονα μηχανικό με ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων. Την επιτροπή διορίζει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.}

 

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, εξειδικεύονται τα ανωτέρω.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 εφαρμόζεται και για τα Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει η θητεία των μελών των ανωτέρω συμβουλίων.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) (άρθρο 166 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Επιτρέπεται η ανέγερση αμιγούς χρήσεως ειδικών καταστημάτων (υπεραγορές, καταστήματα, που προορίζονται για τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και του άρθρου 1 που αφορά σε:

 

α) το ποσοστό καλύψεως που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20%,

 

β) το ύψος που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 9 m,

 

γ) τη συνολική επιφάνεια ορόφων που δύναται να υπερβαίνει τα 600 m2 με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,2.

 

Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνώμη του αρμόδιου οργάνου.}

 

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Ως τιμή ζώνης του οικοπέδου για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοείται:

 

α) Στις περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία του οικοπέδου η οποία προκύπτει από την Τιμή οικοπέδου (ΤΟ) συναρτήσει της Τιμής Ζώνης (ΤΖ) και του Συντελεστή Αξιοποίησης του Οικοπέδου (ΣΑΟ) πολλαπλασιαζόμενης με το Συντελεστή του Οικοπέδου (ΣΟ), όπως καθορίζονται στους πίνακες τιμών των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982.

 

β) Στις περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται από την επιτροπή του προεδρικού διατάγματος 5/1986 (ΦΕΚ 2/Α/1986).}

 

5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 12 του νόμου 1337/1983, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{13. Ο προσδιορισμός της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Δ' του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001). Τα ποσά από τη μετατροπή διατίθενται αποκλειστικά για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής. Κάθε διάθεση των ποσών αυτών για άλλο σκοπό είναι άκυρη.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Οι παραπάνω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αιτιολογημένη πρόταση του φορέα, στον οποίο υπάγεται από άποψη λειτουργίας το συγκεκριμένο κτίριο, ή από την πολεοδομική υπηρεσία για τα κτίρια για τα οποία δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας.}

 

7. Στις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α/1998), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), υπάγεται και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που συνάπτονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατατάσσονται και υπάγονται, σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική ή άλλη ειδική λειτουργία τους, συγκεκριμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις στις χρήσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου αυτής.}

 

9. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), όπως παρατάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006) και το άρθρο 24 του νόμου 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α/2009), παρατείνονται μέχρι τις 31-12-2013.

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ένα μέλος είναι εκπρόσωπος είτε φορέα των μηχανικών είτε περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής εμβέλειας και μετά τη λήξη της θητείας του τοποθετείται ως μέλος εκπρόσωπος του άλλου από τους προαναφερόμενους φορείς.}

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι δύο έτη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, οι αποσπάσεις μπορεί να παρατείνονται μια ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Για το προσωπικό που έχει ήδη διατεθεί ή αποσπασθεί στο Πράσινο Ταμείο, οι σχετικές αποφάσεις μπορούν να παραταθούν μία ή περισσότερες φορές σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.}

 

12. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 3889/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η δικαστική εκπροσώπηση του Πράσινου Ταμείου ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.}

 

13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού προσώπου, όπως η απογραφή και καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ο επιμερισμός και η απόδοσή της στο Πράσινο Ταμείο, στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας.}

 

14. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) δεν εφαρμόζεται για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες πριν από τη δημοσίευση του νόμου 3937/2011.

 

15. Σε επαγγελματικά εργαστήρια με δραστηριότητες χαμηλής όχλησης (αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κ.λ.π.) και συνεργεία οχημάτων τα οποία λειτουργούσαν καθ' οιονδήποτε τρόπο πριν τη δημοσίευση του παρόντος και βρίσκονται σε περιοχές που εκκρεμούν διαδικασίες τροποποίησης ή αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εφόσον πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις υγιεινής, πυρασφάλειας και αποδεδειγμένης λειτουργίας, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωρινή άδεια διάρκειας μέχρι 31-12-2017 τριών ετών, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.

 

Κατά το διάστημα προσωρινής λειτουργίας τους, δεν επιτρέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεών τους ή η μεταβίβαση της προσωρινής τους άδειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 31652/2847/2016 απόφασης (ΦΕΚ 1432/Β/2016).

 

16. Η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 35 του νόμου 3937/2011 μπορεί να περιλάβει και τμήματα ακινήτων που είχαν τεθεί, μέχρι τη δημοσίευση του προαναφερθέντος νόμου, σε κοινή χρήση, ακόμα και αν οι σχετικές πράξεις παραχώρησης δεν έχουν μεταγραφεί, εφόσον πρόκειται για συμβολαιογραφικές πράξεις που έχουν συνταχθεί πριν την 29-01-2010, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 35 του νόμου 3937/2011.

 

17. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 31/2009 (ΦΕΚ 49/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Εντός υφιστάμενων ή ιδρυόμενων κοιμητηρίων ή σε επαφή με αυτά.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 καταργήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

18. α) Η έκταση επιφάνειας 38.335,32 m2 που κείται στη θέση Κατσουλιέρης του Δήμου Πεντέλης, όπως αποτυπώνεται στο από Μάρτιο 2011 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο, υπό τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-1 παραχωρείται κατά κυριότητα στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης για τη δημιουργία, εγκατάσταση, εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Νοσοκομείου αυτού.

 

β) Η αναδάσωση της ανωτέρω έκτασης αίρεται.

 

γ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου καθορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20%.
Μέγιστος συντελεστής δόμησης 0,40.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 12,00 m. Επιπλέον του ως άνω ύψους επιτρέπεται κατασκευή στέγης μέχρι 2,00 m.
Αποστάσεις των κτιρίων μεταξύ τους και από τα όρια του γηπέδου 5,00 m.
Επιτρέπεται η διάσπαση των κτιρίων.
Επιτρέπεται η ένταξη χώρων κύριας χρήσης στα υπόγεια.

 

n.4030.11

 

19. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας που μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Στην Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνιστάται θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της υπηρεσίας και λαμβάνει τις αντίστοιχες αποδοχές. Η κάλυψη της ανωτέρω θέσης γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη είτε με διορισμό είτε με τοποθέτηση υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είτε με απόσπαση υπαλλήλου από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ανεξάρτητης αρχής, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της υπηρεσίας, του νομικού προσώπου ή της αρχής. Ο μετακλητός υπάλληλος ορίζεται με θητεία διάρκειας μέχρι τρία έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Προσόντα για το διορισμό, την τοποθέτηση ή την απόσπαση είναι η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και σημαντική εμπειρία σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

Η κάλυψη των εισφορών του αποσπώμενου σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Η θητεία του αποσπώμενου στην ανωτέρω θέση λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Ο αποσπώμενος επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε τουλάχιστον ομοιόβαθμη ή αντίστοιχη, με βάση την εξέλιξη του οργανογράμματος, θέση του κλάδου του, η οποία τυχόν είναι κενή ή άλλως συνιστάται προσωποπαγής θέση με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και καταργείται με την αποχώρησή του από τον φορέα.}

 

β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις που συνιστώνται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 3, επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και Ανεξάρτητες Αρχές, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.}

 

20. Η παράγραφος 17 του άρθρου 15 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. α) Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν υποβάλλονται αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις. Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006. Ειδικότερα για την αξιολόγηση των κριτηρίων (α) και (β) λαμβάνονται υπόψη και οι γνωμοδοτήσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α όπως προστέθηκε με το άρθρο 6. Μετά τη λήψη της άδειας παραγωγής, η αδειοδότηση των ανωτέρω σταθμών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3468/2006.

 

β) Η παραγόμενη ενέργεια των σταθμών της περίπτωσης α' τιμολογείται με τιμή βάσης τα 108.30 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η τιμή αυτή προσαυξάνεται και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006 και του άρθρου 5 του νόμου 3851/2010. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται πριν την υπογραφή της οικείας σύμβασης πώλησης, είναι δυνατόν η ανωτέρω τιμή να προσαυξάνεται, για κάθε σταθμό ξεχωριστά, έως και 30% της τιμής βάσης. Η γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας λαμβάνει υπόψη ιδίως τα στοιχεία κόστους επένδυσης τα οποία παρατίθενται αναλυτικά σε τεχνοοικονομική μελέτη που υποβάλλει ο κάτοχος της άδειας παραγωγής του σταθμού για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του αιτούμενου ποσοστού προσαύξησης.}

 

21. Το έκτο και τα επόμενα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Κατά της απόφασης αυτής χωρεί αίτηση αναθεώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του νόμου 4001/2011.}

 

22. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 35 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστάται Επιτροπή, σε σχέση με το έργο Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη που προβλέπεται από τη διεθνή Τριμερή Συμφωνία που κυρώθηκε με το νόμο 3558/2007 (ΦΕΚ 101/Α/2007), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, από εκπροσώπους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και από εκπροσώπους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, επαγγελματικών και άλλων φορέων του Νομού Έβρου.

 

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκδίδεται σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.}

 

23. α) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να χορηγήσει άδειες προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών και για περίοδο πλέον της ημερομηνίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Οι προσωρινές άδειες της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 μπορούν να χορηγηθούν και σε έχοντες αποδεδειγμένη πενταετή επαγγελματική ή και επιστημονική εμπειρία. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών που έχουν εκδοθεί και λήγουν στις 06-10-2011, παρατείνεται έως τις 06-10-2012.

 

β) Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

γ) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{(δ) να διαθέτει τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή / και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέματα μελέτης ή / και επίβλεψης ή / και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή / και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 31 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

24. Από τη δημοσίευση του παρόντος επαναφέρεται σε ισχύ η με αριθμό 49567/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 1071/Δ/2006) με εξαίρεση τις διατάξεις του Μέρους Β' περίπτωση 3 Ζώνη ΙΙΙ υποπερίπτωση 1 μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται στο άρθρο 21 του νόμου 1650/1986, για τη ρύθμιση των θεμάτων, που ρυθμίζονται από αυτή, και αν αυτό δεν εκδοθεί, μέχρι πέντε έτη.

 

25. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Κατά τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος της πολεοδομικής μελέτης, οι κύριοι ή νομείς ακινήτων υποχρεούνται, κατόπιν προσκλήσεως, να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο Δήμο προσκομίζοντας συγχρόνως τίτλους κτήσεως, πιστοποιητικό μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και τοπογραφικό διάγραμμα. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται μέχρι την κύρωση της πράξης εφαρμογής, η παράλειψη δε αυτής συνεπάγεται τα εξής:

 

α)1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι άκυρη, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτή πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας. Η ακυρότητα αυτή αίρεται με την υποβολή εκ των υστέρων της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο ιδιοκτήτης είχε προσκληθεί και αμέλησε να υποβάλει εγκαίρως δήλωση υποχρεούται σε καταβολή εφάπαξ προστίμου καθοριζομένου από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β)1. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και του ανωτέρω πιστοποιητικού.

 

Μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, η προσάρτηση του ως άνω πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας απαιτείται να γίνεται στην πρώτη δικαιοπραξία εν ζωή, η οποία καταρτίζεται και μεταγράφεται στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, μετά τη μεταγραφή ή την καταχώριση της πράξης εφαρμογής. Σε κάθε επόμενη δικαιοπραξία εν ζωή αρκεί να γίνεται η σχετική μνεία της προσάρτησής του στην αρχική ως άνω δικαιοπραξία.}

 

26. Επιτρέπεται η ανέγερση των συνοδών εγκαταστάσεων υφιστάμενων νόμιμων θεσμοθετημένων και προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια νεκροταφείων, όπως ναΐσκος, γραφεία, χώροι προετοιμασίας, πλύσης, αποθήκευσης, οστεοφυλακίων, εφόσον το ποσοστό κάλυψης δεν υπερβαίνει το 5% και το μέγιστο ύψος δεν ξεπερνά τα 5.5 m για τα κτίρια, τα 8.5 m για το ναό και τα 11 m για το κωδωνοστάσιο, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό πρόσθετων όρων δόμησης. Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 26 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 137 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.