Νόμος 1579/85 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για την ένταξη νοσοκομείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1397/1983 ισχύουν και για τις νοσοκομειακές μονάδες που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ως υπηρεσίες Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρίς την έκδοση συστατικής πράξης ή χωρίς τη δημοσίευση της συστατικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι δαπάνες λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων που μετατρέπονται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και υπάγονται στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 και του νόμου [Ν] 1397/1983 μέχρι να οριστεί το διοικητικό συμβούλιο του νέου νομικού προσώπου και να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του οποίου αποτελούσαν υπηρεσίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001).

 

2. Η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των νοσοκομείων, στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1397/1983 μπορεί να καθορίζεται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του ίδιου νόμου με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τήρηση της αρχής της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των εκπροσώπων των εργαζομένων και της τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1397/1983.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 132 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1397/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αντί των εκπροσώπων των γιατρών, των άλλων επιστημόνων και των λοιπών εργαζομένων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων που ιδρύονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου αυτού και μέχρι να εκλεγούν εκπρόσωποί τους ορίζονται ισάριθμα πρόσωπα από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

4. Οι θέσεις του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που συστήθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση Α3Β/7068/1984 (ΦΕΚ 382/Α/1984) και κατανεμήθηκαν στο μαιευτήριο ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ Αθήνας, μεταφέρονται στο νοσοκομείο - Μαιευτήριο του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 και του νόμου [Ν] 1397/1983, που ιδρύθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 321/1985 (ΦΕΚ 115/Α/1985).

 

Οι γιατροί, που έχουν διοριστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις μεταφερόμενες θέσεις, είναι γιατροί του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρονται οι θέσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.