Νόμος 1579/85 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ιδιωτικές κλινικές - Εποπτεία - Έλεγχος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζονται οι προδιαγραφές για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών χωρίς επέκταση του αντικειμένου ή μεταβολή της νομικής μορφής της επιχείρησης καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου αυτών.

 
2. Η προσαρμογή στις προδιαγραφές της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να γίνεται και με μείωση των κρεβατιών των ιδιωτικών κλινικών.

 
3. Με απόφαση του νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται επιτροπή με έργο την παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και την διατύπωση προτάσεων για την βελτίωσή τους που αποτελείται από:

 
α) Τον προϊστάμενο ή άλλο γιατρό της υπηρεσίας υγιεινής της νομαρχίας, ως πρόεδρο.
β) Έναν εκπρόσωπο των κλινικαρχών.
γ) Έναν εκπρόσωπο της ΤΕΔΚΕ.
δ) Έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου.
ε) Έναν εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου.
στ) δύο γιατρούς του νομαρχιακού νοσοκομείου.

 
Τα παραπάνω μέλη, εκτός από τον πρόεδρο που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον νομάρχη, προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τους οικείους φορείς, οι οποίοι μπορούν και να τα ανακαλούν ελεύθερα. Τα νέα μέλη διορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας και με την ίδια διαδικασία.

 
Τα μέλη των περιπτώσεων β έως και στ, αν δεν προταθούν από τους αντίστοιχους φορείς μέσα σε δέκα μέρες από την επίδοση έγγραφης πρόσκλησης του νομάρχη, ορίζονται απευθείας απ' αυτόν.

 
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 37 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.