Νόμος 1579/85 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Μισθώσεις, μεταβιβάσεις ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Επιτρέπεται η προκαταβολή ενοικίων για κτίρια μισθωμένα από νοσηλευτικά ιδρύματα του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 εφόσον οι ιδιοκτήτες τους πραγματοποίησαν δαπάνες για την εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών προσαρμογής των κτιρίων στις λειτουργικές ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Το ύψος της προκαταβολής των ενοικίων δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και σε καμιά περίπτωση το συνολικό ύψος των ενοικίων της χρονικής διάρκειας, για την οποία ισχύει η μίσθωση.

 

β) Κτιριακές διαρρυθμίσεις, βελτιώσεις και λοιπές τεχνικές εργασίες, που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή των μισθωμένων κτιρίων στις ανάγκες λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953, εφόσον δεν αναλαμβάνεται η εκτέλεσή τους από τους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ή είναι πέραν αυτών, που έχουν εκτελεσθεί από αυτούς, πραγματοποιούνται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες γι' αυτά γενικές ή ειδικές διατάξεις εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης είναι πέντε χρόνια και πάνω και προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τη σύμβαση μίσθωσης.

 

γ) Όταν μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η κυριότητα των ακινήτων, που είναι μισθωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τυχόν απαιτήσεις των νέων ιδιοκτητών για καταβολή μισθωμάτων, σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, δεν αναγνωρίζονται αν αναφέρονται σε χρονική περίοδο της μίσθωσης, για την οποία έχει καταβληθεί το μίσθωμα με οποιοδήποτε τρόπο στους ιδιοκτήτες εκμισθωτές των ακινήτων αυτών.

 

2. Επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα ή χρήση ακινήτων νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα του ίδιου νομοθετικού διατάγματος ή σε δήμους, κοινότητες ή το Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς. Η παραχώρηση ενεργείται μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτικούς ρητούς όρους διαθήκης ή πράξης δωρεάς ή στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939).

 

3. Μετά τη λήξη του χρόνου μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης των κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τυχόν απαιτήσεις για καταβολή δαπανών σε βάρος του Δημοσίου ή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 για εκτέλεση τεχνικών εργασιών αποκατάστασης των κτιρίων αυτών στην κατάσταση που ήσαν πριν από την μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης τους δεν αναγνωρίζονται.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 21 έχουν εφαρμογή και στα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.