Νόμος 1579/85 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Προσωποπαγείς θέσεις κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι γιατροί και οι οδοντογιατροί, που υπέβαλαν αίτηση και κρίθηκαν για τις θέσεις του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας που προκηρύχθηκαν με την απόφαση οίκοθεν [Α] Α3Β/7500/1984 και όσες εκδόθηκαν μέχρι την ψήφιση του νόμου αυτού του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και δεν διορίστηκαν ή ο διορισμός τους ακυρώθηκε με απόφαση του δευτεροβάθμιου συμβουλίου επιλογής, μπορούν να διοριστούν σε προσωποπαγή θέση του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντίστοιχη κατά βαθμό και ειδικότητα με θέση των προτιμήσεων που δήλωσαν στην αίτησή τους για τις παραπάνω θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες των νοσοκομείων και εφόσον:

 

α) Υπηρετούσαν σε νοσοκομεία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους ή υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε νοσοκομείο ή υπηρέτησαν επί μακρό χρόνο σε νοσοκομεία της αλλοδαπής ως νοσοκομειακοί γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης χωρίς να έχουν, αποδεδειγμένα, ιδιωτικό ιατρείο στην αλλοδαπή ή στην Ελλάδα την τελευταία τουλάχιστον πενταετία.

 

β) Το αρμόδιο συμβούλιο κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού (ΣΚΕΙΟΠΝΙ) έκρινε ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και τους συμπεριέλαβε στις καταστάσεις σειράς διορισμού. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κρίση των συμβουλίων κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού, τα τυπικά προσόντα διαπιστώνονται από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι.

 

γ) Δεν αρνήθηκαν το διορισμό τους σε θέση της προτίμησής τους για την οποία κρίθηκαν και πήραν σειρά διορισμού.

 

2. Ο διορισμός στις προσωποπαγείς θέσεις και η σύσταση αντίστοιχα των θέσεων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου που αποτελείται από:

 

α) Δύο ανώτερους υπάλληλους του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β) Έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που ορίζεται από την εκτελεστική επιτροπή, και

δ) Έναν εκπρόσωπο της κατά νόμο αναγνωρισμένης Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της περιοχής, όπου βρίσκεται το νοσοκομείο που υπηρετούσε ο γιατρός, για τον οποίο γνωμοδοτεί το συμβούλιο.

 

Ο εκπρόσωπος κάθε ένωσης ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιό της. Γραμματέας του συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η συγκρότηση του συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Χρέη εισηγητή στο συμβούλιο εκτελεί ο προϊστάμενος της διεύθυνσης διοικητικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

Τα μέλη των περιπτώσεων β, γ και δ, αν δεν οριστούν από τους αντίστοιχους φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση έγγραφης πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζονται απευθείας από τον πιο πάνω Υπουργό.

 

3. Για το διορισμό σε προσωποπαγή θέση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτούνται:

 

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

β) Τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την απόφαση οίκοθεν [Α] Δ2Β/7904/1985 (ΦΕΚ 241/Β/1985) Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης του διορισμού για όσους ο διορισμός τους ακυρώθηκε από το δευτεροβάθμιο συμβούλιο επιλογής, που μπορεί να παρατείνεται μέχρι δεκαπέντε ακόμα ημέρες με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

4. Οι ιατροί, που διορίζονται σε θέσεις προσωποπαγείς, τοποθετούνται σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης της ίδια υγειονομικής περιφέρειας και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, αφού συνεκτιμηθούν από αυτό θέματα συνυπηρετήσεως συζύγων, η αίτηση του ενδιαφερόμενου ιατρού και οι ανάγκες της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 1579/1985.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 

5. Η τοποθέτηση γίνεται σε νοσοκομείο που υπάρχει αντίστοιχη κατά βαθμό και ειδικότητα κενή τακτική θέση του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Αν ο συνολικός κατά ειδικότητα και βαθμό αριθμός των γιατρών που διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις είναι μεγαλύτερος από το συνολικό αριθμό των αντίστοιχων κενών τακτικών θέσεων του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νοσοκομεία της υγειονομικής περιφέρειας που δικαιούνται να τοποθετηθούν, οι πλεονάζοντες τοποθετούνται ως υπεράριθμοι στα νοσοκομεία της υγειονομικής αυτής περιφέρειας κατά την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Το συμβούλιο για την τοποθέτηση συνεκτιμά:

 

α) Τις συνολικές ανάγκες κάθε νοσοκομείου.

β) Θέματα συνυπηρέτησης συζύγων στον κλάδο γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και

γ) Τη σειρά προτίμησης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με την αίτηση - δήλωση που υπέβαλε για τις θέσεις που προκηρύχτηκαν με την απόφαση [Α] Α3Β/7500/1984 ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους τοποθέτηση σε Νοσοκομείο οποιασδήποτε υγειονομικής περιφέρειας, στην οποία παραμένει αντίστοιχη κενή τακτική θέση του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η αποδοχή της αίτησής τους απόκειται στην κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

 

Γιατρός σε προσωποπαγή θέση, κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε νοσοκομείο όπου έχει διοριστεί και υπηρετεί σε θέση κατώτερου βαθμού γιατρός που ήταν συνυποψήφιός του κατά την κρίση για τις θέσεις που προκηρύχτηκαν με την απόφαση [Α] Α3Β/7500/1984 ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και προτάχθηκε στη σειρά αξιολόγησης.

 

6. Κενές τακτικές θέσεις του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό διευθυντή σε νοσοκομεία όπου τοποθετούνται γιατροί σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου βαθμού και ειδικότητας δεν προκηρύσσονται πριν περάσει διετία από την τοποθέτηση του γιατρού με την αντίστοιχη προσωποπαγή θέση. Αν οι κενές θέσεις αυτές είναι περισσότερες από τον αριθμό των γιατρών με αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, προκηρύσσονται μόνο οι επιπλέον.

 

Μετά τη διετία, αν η τακτική θέση καταληφθεί ύστερα από την προκήρυξή της από άλλο γιατρό, ο γιατρός με την προσωποπαγή θέση τοποθετείται σε νοσοκομείο της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας, που έχει κενή αντίστοιχη τακτική θέση. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, τοποθετείται ως υπεράριθμος σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της περιφέρειας.

 

Οι κενές τακτικές θέσεις των άλλων βαθμών προκηρύσσονται συνεχώς μέχρι να πληρωθούν. Στον αριθμό που οι θέσεις αυτές πληρούνται, οι γιατροί που απομένουν με αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις παραμένουν στο νοσοκομείο ως υπεράριθμοι.

 

7. Σε κάθε περίπτωση, ο γιατρός που διορίζεται σε προσωποπαγή θέση μετά τη συμπλήρωση σ' αυτήν εννέα (9) χρόνων τοποθετείται σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας οποιασδήποτε υγειονομικής περιφέρειας.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1397/1983 δεν έχουν εφαρμογή για τους γιατρούς που διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους γιατρούς των τακτικών θέσεων του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Κάθε νέα τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας της υγειονομικής περιφέρειας όπου υπηρετεί ο γιατρός, αν πρόκειται για τοποθέτηση σε νοσοκομείο της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας ή γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αν πρόκειται για τοποθέτηση σε νοσοκομείο άλλης υγειονομικής περιφέρειας.

 

8. Οι προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καταργούνται όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν.

 

9. Διαδικαστικά θέματα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1397/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Επίσης απαγορεύεται να είναι ιδιοκτήτης ιδιωτικής κλινικής ή φαρμακευτικής επιχείρησης ή να μετέχουν σε εταιρείες με αντίστοιχα αντικείμενα.}

 

11. Η διάταξη της παραγράφου 1 περίπτωση ε του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 1397/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε) Η συνεργασία με γιατρούς που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή με ιδιωτικές κλινικές καθώς και η παράβαση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου αυτού.}

 

12. Η αληθής έννοια του εδαφίου 4 της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1397/1983, σε ο,τι αφορά το διορισμό του επόμενου στη σειρά αξιολόγησης κατά την πρώτη πλήρωση των θέσεων, είναι ότι διορίζεται ο επόμενος που δεν διορίζεται σε καμιά από τις τρεις θέσεις που είχε ζητήσει με την αίτηση - δήλωσή του.

 

Εφόσον ο επόμενος διορίζεται σε άλλη θέση γίνεται επαναπροκήρυξη της κενής θέσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.