Νόμος 1579/85 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Μισθολογικά γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η [Α] 46226/7906/08-05-1985 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Αναπληρωτού Υπουργού Οικονομικών, που έχει δημοσιευθεί στο (ΦΕΚ 302/Β/1985).

 

2. Στην έννοια της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1397/1983 περιλαμβάνεται η ΑΤΑ σύμφωνα με τις αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ισχύουν κάθε φορά για το Δημόσιο. Η ΑΤΑ υπολογίζεται στο μισθολόγιο που καθορίζεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου και από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός, τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα άσκησης της ειδικότητας και τριετιών, καθώς και τα ποσά των προηγούμενων κάθε φορά ΑΤΑ από 01-01-1984.

 

3. Οικογενειακά επιδόματα του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1397/1983 είναι αυτά που ορίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1505/1984.

 

Ο υπολογισμός τους γίνεται επί του βασικού μισθού του ΜΚ 24.

 

4. Στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, εορτών Πάσχα και άδειας, για τον υπολογισμό τους δε λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός, το ποσό της ΑΤΑ και το επίδομα πολυετίας της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1397/1983. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1505/1984.

 

5. Για τις πέρα από τις τέσσερις (4) ημέρες ενεργού εφημερίας κατά μήνα, η ωριαία υπερωριακή αποζημίωση των ειδικευμένων και ειδικευόμενων γιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας υπολογίζεται επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με το αντίστοιχο επίδομα βιβλιοθήκης.

 

6. Για την εφημερία ετοιμότητας των γιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας μπορεί να καθορίζεται ελάχιστη αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, στα πλαίσια της αποζημίωσης, που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1397/1983.

 

7. Τα ποσά της ΑΤΑ, των οικογενειακών επιδομάτων καθώς και οι αμοιβές για την υπερωριακή απασχόληση πέρα από τις 4 ημέρες εφημερίας κατά μήνα καθώς και για την εφημερία ετοιμότητας καταβάλλονται στους γιατρούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 5 και 6 του άρθρου αυτού από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

 

8. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1397/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση 35 χρόνων πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους υπάλληλους του Δημοσίου.}

 

Κατά την πρώτη πλήρωση των θέσεων του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας οι γιατροί που διορίζονται σ' αυτές μπορούν να συμπληρώσουν πέντε (5) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις περί ορίου ηλικίας εξόδου από την υπηρεσία και της συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών προϋπηρεσίας. Για τρία χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, γιατροί αναισθησιολόγοι μπορούν να διορίζονται σε θέσεις του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας μέχρι και του 66ου έτους της ηλικίας τους. Στους γιατρούς αυτούς εφαρμόζονται και οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984) δεν έχει εφαρμογή στο ιατρικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής και των υγειονομικών μονάδων που λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

 

10. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1397/1983 μετά τις λέξεις κατά κλάδο προστίθεται ή υπηρεσία, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.