Νόμος 1579/85 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ειδικευόμενοι. Σειρά προτεραιότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τοποθέτηση γιατρών για άσκηση στα προκαταρκτικά τμήματα ή στα επόμενα της κύριας ειδίκευσής τους γίνεται με αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών σε προσωρινές θέσεις. Η σύσταση των προσωρινών θέσεων γίνεται με την απόφαση τοποθέτησης. Αφού συμπληρωθεί ή για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η ειδίκευση του γιατρού, που τοποθετήθηκε, η θέση καταργείται.

 

2. Η τοποθέτηση των γιατρών για άσκηση στα προκαταρκτικά τμήματα της κύριας ειδίκευσής τους γίνεται με σειρά προτεραιότητας, που λαμβάνεται στο πρώτο κατά τη σειρά τμήμα, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Αν δεν υπάρχει υποχρεωτική σειρά, η τοποθέτηση γίνεται στο μεγαλύτερο χρονικό τμήμα.

 

3. Η τοποθέτηση των γιατρών στα επόμενα της κύριας ειδίκευσής τους τμήματα γίνεται συγχρόνως με την τοποθέτησή τους στην κύρια ειδίκευσή τους και σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που λαμβάνουν γι' αυτή.

 

4. Ο αριθμός των προσωρινών θέσεων που μπορεί να δημιουργηθούν σε κάθε μονάδα νοσηλευτικού ιδρύματος της Χώρας, που παρέχει εκπαίδευση γιατρών, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

5. Οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών κλινικών, εργαστηρίων ή τμημάτων που καταργούνται με νεώτερη διάρθρωση της ιατρικής υπηρεσίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μπορεί να μεταφέρονται σε άλλα τμήματα του ίδιου ή άλλου νοσοκομείου ύστερα από απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Με την ίδια ή άλλη όμοια απόφαση μπορεί να μεταφέρονται και οι ειδικευόμενοι γιατροί που είχαν τοποθετηθεί στις παραπάνω θέσεις μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους.

 

Γιατροί, που έχουν τοποθετηθεί για ειδίκευση σε οργανικές θέσεις τακτικών βοηθών νοσοκομείων, εξακολουθούν και μετά το διορισμό των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας να υπηρετούν στα νοσοκομεία αυτά μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 1397/1983 συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Με ίδια απόφαση μπορούν να συνιστώνται θέσεις ειδικευόμενων γιατρών και σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα για ορισμένες ειδικότητες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

Για την αναγνώριση των υπηρεσιών αυτών ως κατάλληλων για άσκηση γιατρών εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις, που ισχύουν για την αναγνώριση των νοσοκομείων.}

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται θέματα τοποθέτησης, άσκησης, μισθοδοσίας και άλλων δαπανών, που τυχόν προκύπτουν, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, μπορεί να συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλάδος ειδικευόμενων γιατρών.

 

Με το προεδρικό διάταγμα σύστασης του κλάδου ή άλλο διάταγμα, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της πρόσληψης στις θέσεις του κλάδου και της τοποθέτησης των γιατρών που προσλαμβάνονται στα νοσοκομεία και ρυθμίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα που ανακύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

Η σύσταση, κατάργηση και μεταφορά των θέσεων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

Οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών στα νοσοκομεία και στις άλλες μονάδες που παρέχουν ειδίκευση σε γιατρούς, που έχουν συσταθεί με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι την έκδοση του π. δ/τος σύστασης του κλάδου, μεταφέρονται και υπάγονται στον κλάδο αυτόν. Η μεταφορά ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Στις θέσεις του κλάδου ειδικευόμενων γιατρών προσλαμβάνονται γιατροί, που τοποθετούνται σε νοσοκομεία για ειδίκευση. Η πρόσληψη κάθε γιατρού γίνεται για όσο χρόνο απαιτείται, για την ολοκλήρωση της ειδίκευσής του.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να εγκρίνεται η διάθεση οικονομικής ενίσχυσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για κάλυψη δαπανών του σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για δαπάνες δημόσιων σχέσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.