Νόμος 1579/85 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Υπηρεσία υπαίθρου, εξαιρέσεις, αναστολή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι γιατροί, που έχουν υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου και δεν την έχουν εκπληρώσει, μπορούν να καταλάβουν θέση σε πανεπιστημιακά εργαστήρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας καθώς και σε εργαστήρια περιγραφικής ανατομικής. Στους γιατρούς αυτούς χορηγείται αναστολή της υποχρέωσης για εκπλήρωση της υπηρεσίας αυτής, για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν στα παραπάνω εργαστήρια. Όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή, οι παραπάνω γιατροί δεν μπορούν να ειδικεύονται σε άλλη ειδικότητα. Αφού υπηρετήσουν για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια σε πανεπιστημιακά εργαστήρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας, καθώς και σε εργαστήρια περιγραφικής ανατομικής, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 67/1968 (ΦΕΚ 303/Α/1968). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

2. Γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 67/1968, μετά τη συγχώνευση των αγροτικών ιατρείων και υγειονομικών σταθμών μπορεί να διορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών σε προσωρινές θέσεις σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία, που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού. Στους γιατρούς αυτούς καταβάλλονται αποδοχές αγροτικού γιατρού.

 

Οι παραπάνω προσωρινές θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση των γιατρών που διορίστηκαν.

 

Όσοι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου υπηρετούν κατά τη συγχώνευση των αγροτικών ιατρείων και υγειονομικών σταθμών και δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο εκπλήρωσης της υποχρέωσής τους εξακολουθούν να υπηρετούν μέχρι να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους ως υπεράριθμοι στα κέντρα υγείας που συγχωνεύτηκαν τα αγροτικά ιατρεία και υγειονομικοί σταθμοί που υπηρετούσαν.

 

Οι θέσεις των γιατρών αυτών μετατρέπονται σε προσωρινές που καταργούνται αυτοδίκαια με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.

 

Γιατροί, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε νοσοκομεία ως υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, εξακολουθούν να υπηρετούν με τις ίδιες αποδοχές μέχρι να συμπληρώσουν το χρόνο της υποχρέωσής τους.

 

Μόνιμοι γιατροί των αγροτικών ιατρείων και υγειονομικών σταθμών, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1397/1983.

 

3. Οι γιατροί, που βρίσκονται νόμιμα εκτός του στρατεύματος, μπορούν να διορίζονται σε αγροτικά ιατρεία και υγειονομικούς σταθμούς για εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου, που προβλέπεται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 67/1968.

 

4. Γιατροί, πτυχιούχοι ελληνικών ιατρικών σχολών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, μπορούν να διορίζονται για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, εφόσον είναι υπόχρεοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 67/1968. Μετά την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου, μπορούν να τοποθετούνται για ειδίκευση και να καταλαμβάνουν θέσεις του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του συναρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται θέματα προσαρμογής προς τις κοινοτικές πράξεις, που αφορούν τους όρους αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων, καθώς και χορήγησης αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.