Νόμος 1599/86 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Περιορισμός των δικαιολογητικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα με αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται ποια από τα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά κ.λ.π. που διατηρούνται δεν μπορούν να αντικατασταθούν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8.

 

Για τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, οι αποφάσεις εκδίδονται μετά από γνώμη του αρμόδιου νομικού προσώπου.

 

2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 εκδίδονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο μήνες κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Διατάξεις που δεν τροποποιούνται ούτε διατηρούνται ρητώς με τις αποφάσεις της παραγράφου 1 παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.