Νόμος 1599/86 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διεκπεραίωση υποθέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα στοιχεία ή πράξεις που ζητούνται κατά την νόμιμη διαδικασία από τις δημόσιες αρχές ή τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα χορηγούνται αμέσως στους πολίτες. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση χορήγησή τους, αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Ο πολίτης μπορεί να δηλώσει στην αίτησή του ότι δεν επιθυμεί την ταχυδρομική αποστολή και ότι θα τα παραλάβει μέσα στην ίδια προθεσμία αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

 

2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τότε η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον πολίτη:

 

α. τους λόγους της καθυστέρησης,

β. τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών.

γ. τα τυχόν δικαιολογητικά που λείπουν,

δ. κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

 

3. Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση της παραγράφου 2 όταν το αίτημα του πολίτη είναι φανερά παράνομο ή ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό.

 

4. Η υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δεν ισχύει όταν η υπόθεση που οφείλει να διεκπεραιώσει η υπηρεσία του δημόσιου τομέα αφορά καθολικές ή γενικές υποχρεώσεις των πολιτών ή απαιτούν σύμπραξη του πολίτη ή παράστασή του ενώπιον συλλογικών οργάνων.

 

5. Αν η αίτηση περιέλθει σε αναρμόδια υπηρεσία του δημόσιου τομέα, η υπηρεσία αυτή έχει την υποχρέωση να τη διαβιβάσει σε αρμόδια υπηρεσία και να ενημερώσει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.