Νόμος 1599/86 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής - Επικύρωση φωτοαντιγράφων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών, όταν οι ίδιοι προσέρχονται για υποθέσεις τους στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα που προβλέπει το άρθρο 6 του νόμου αυτού.

 

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής γίνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

 

3. Την επικύρωση φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος είτε από την υπηρεσία που έχει εκδώσει το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο είτε από την υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται το φωτοαντίγραφο είτε από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Η επικύρωση γίνεται έπειτα από αντιπαραβολή με το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο που κατέχει ο ενδιαφερόμενος. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την πιστότητα των στοιχείων.

 

4. Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα υποχρεούται να δέχονται τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων. Τα φωτοαντίγραφα αυτά, όπως και αυτά που συνοδεύονται με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, έχουν αποδεικτική ισχύ ίση με το πρωτότυπο.

 

Διατάξεις που προβλέπουν την υποβολή πρωτότυπων στοιχείων εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν ρητά καταργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.