Νόμος 1599/86 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Η υπαγωγή των διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων στα νέα μέτρα προστασίας που θα θεσπιστούν με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου που θα εκδίδεται έπειτα από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων (Εμπειρογνωμόνων) ανάλογα με το βαθμό ανθυγιεινότητας ή επικινδυνότητας του χώρου ή της απασχόλησης και θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στην Επιτροπή αυτή, η οποία θα συσταθεί με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών θα μετέχει και εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. Η συγκρότηση της Επιτροπής, ο τρόπος και ο τόπος συνεδριάσεών της, η διάρκεια της θητείας των μελών της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της θα καθορισθούν με την απόφαση της σύστασής της. Η επιτροπή μπορεί να ζητάει από τους νομάρχες ή άλλες δημόσιες αρχές τη διενέργεια ελέγχου προς διακρίβωση κάθε στοιχείου που κρίνεται απαραίτητο για τη διαμόρφωση τελικής γνώμης.

 

Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού παρατείνεται για ένα χρόνο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.