Νόμος 1599/86 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Νομαρχίες και νομαρχιακά συμβούλια νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα διαμερίσματα του νομού Αττικής (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1147/1972 (ΦΕΚ 66/Α/1972)) μετατρέπονται σε νομαρχίες με το όνομα του αντίστοιχου διαμερίσματος. Σ' αυτές προΐσταται μετακλητός νομάρχης με βαθμό α' των ειδικών θέσεων, ο οποίος ασκεί τις κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες των νομαρχών. Όπου σε νόμο αναφέρεται πρωτεύουσα νομού, εννοείται για τις νομαρχίες αυτές η έδρα τους.

 

2. Στην έδρα κάθε νομαρχίας της προηγούμενης παραγράφου συνιστάται νομαρχιακό ταμείο που έχει την εδαφική περιφέρεια και το όνομα της αντίστοιχης νομαρχίας και διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και για τα υπόλοιπα νομαρχιακά ταμεία.

 

3. Σε κάθε νομαρχία του νομού Αττικής συνιστάται νομαρχιακό συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α) το νομάρχη ως πρόεδρο,

 

β) το δήμαρχο της έδρας της νομαρχίας ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο,

 

γ) τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) αιρετούς νομαρχιακούς συμβούλους της περιφέρειας της οικείας νομαρχίας.

 

δ) δυο εκπροσώπους της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Αττικής, που προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τη Διοικούσα Επιτροπή τους και οι οποίοι εκλέγονται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας της οικείας νομαρχίας. Ο ένας από αυτούς εκπροσωπεί υποχρεωτικά τις κοινότητες, εφόσον υπάρχουν στην περιφέρειά τους.

 

ε) από εκπροσώπους επαγγελματικών, συνεταιριστικών, επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων ή επιμελητηρίων που εδρεύουν στην οικεία νομαρχία. Αν δεν υπάρχουν σ' αυτή τέτοιες οργανώσεις, οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται από αντίστοιχες οργανώσεις και επιμελητήρια που εδρεύουν στο νομό Αττικής.

 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ' αναλογία και στις νομαρχίες του νομού Αττικής οι σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 1235/1982 (ΦΕΚ 26/Α/1982), όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

5. Όταν προβλέπεται εκλογή μελών νομαρχιακών συμβουλίων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1235/1982, εφαρμόζονται και για τις νομαρχίες του νομού Αττικής οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 416/1982 (ΦΕΚ 76/Α/1982).

 

Η εκλογή των αιρετών νομαρχιακών συμβούλων της επαρχίας Αττικής γίνεται χωριστά από τους δημάρχους, προέδρους κοινοτήτων, δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους των δήμων και κοινοτήτων της επαρχίας, που περιλαμβάνονται στην περιφέρεια καθεμιάς από τις τέσσερις νομαρχίες. Κάθε τμήμα της επαρχίας Αττικής που περιλαμβάνεται σε καθεμιά από τις τέσσερις νομαρχίες εκπροσωπείται στο νομαρχιακό συμβούλιο με ένα αιρετό μέλος και, αν ο πληθυσμός του υπερβαίνει τους 100.000 κατοίκους, με δύο μέλη. Το ίδιο ισχύει και για τα τμήματα άλλων επαρχιών του νομού Αττικής που υπάγονται σε διαφορετικές νομαρχίες.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989).

 

6. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1235/1982, προστίθεται και έχει αναδρομική ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που στο νομό δεν υπάρχει επιμελητήριο οι τοπικοί εκπρόσωποι αυτού στο νομαρχιακό συμβούλιο ορίζονται από το αρμόδιο επιμελητήριο που εδρεύει εκτός του νομού.}

 

7. Για τον προγραμματισμό, την έγκριση, την κατάρτιση, και την τροποποίηση προγραμμάτων έργων δημόσιων επενδύσεων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του νομαρχιακού συμβουλίου (άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1235/1982) και εκτείνονται πέρα από την περιφέρεια μιας νομαρχίας του νομού Αττικής, αποφασίζουν από κοινού τα αρμόδια νομαρχιακά συμβούλια των νομαρχιών του νομού Αττικής, υπό την προεδρία του νομάρχη Αττικής.

 

8. Στα νομαρχιακά ταμεία των νομαρχιών του νομού Αττικής συνιστώνται κλάδοι και θέσεις, όπως ειδικότερα προβλέπεται κατωτέρω:

 

α. Στο Νομαρχιακό Ταμείο Νομαρχίας Αθηνών, συνιστώνται οι κάτωθι κλάδοι και θέσεις:

 

α)α) 1 θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού.

α)β) 1 θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πολιτικών μηχανικών.

α)γ) 5 θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικού.

α)δ) 1 θέση του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κλητήρων.

 

Για το μηχανικό εξοπλισμό του Ταμείου:

 

α)ε) 1 θέση του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικού λογιστικού.

α)στ) 2 θέσεις του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης επιστάτη - αποθηκαρίου.

α)ζ) 1 θέση του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων.

α)η) 2 θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χειριστών προωθητήρων.

α)θ) 2 θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χειριστών διαμορφωτήρων.

α)ι) 1 θέση του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χειριστών οδοστρωτήρων.

α)ι)α) 1 θέση του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγών ρυμουλκών.

α)ι)β) 1 θέση του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης φυλάκων.

α)ι)γ) 1 θέση του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τεχνολόγων μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων.

 

β. Σε ένα από τα Νομαρχιακά Ταμεία Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, συνιστώνται οι κάτωθι κλάδοι και θέσεις:

 

β)α) 1 θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού.

β)β) 5 θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικού.

β)γ) 1 θέση του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κλητήρων.

 

Για το μηχανικό εξοπλισμό των Ταμείων:

 

β)δ) 1 θέση του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικού - λογιστικού.

β)ε) 1 θέση του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων.

β)στ) 2 θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χειριστών προωθητήρων.

β)ζ) 2 θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χειριστών διαμορφωτήρων.

β)η) 1 θέση του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χειριστών οδοστρωτήρων.

β)θ) 1 θέση του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγών ρυμουλκών.

β)ι) 1 θέση του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης φυλάκων.

β)ι)α) 1 θέση του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τεχνολόγων μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων.

 

9. Με κοινή απόφαση που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται:

 

α) στην κατανομή στα νομαρχιακά ταμεία των νομαρχιών του νομού Αττικής του προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Νομαρχιακό Ταμείο Αττικής σε κλάδους αντίστοιχης ειδικότητας.

 

β) Στην κατανομή των χρεών και στην απόδοση των εσόδων (όπως καθορισμός δικαιούχων, τρόπος κατανομής και απόδοσης, προϋποθέσεις, καθορισμός λειτουργικών και λοιπών δαπανών που θα επιχορηγούνται από το Κράτος),

 

γ) στην έναρξη λειτουργίας των νομαρχιακών ταμείων και των νομαρχιακών συμβουλίων των νομαρχιών του νομού Αττικής, καθώς και σε κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων πλην σε θέματα προσωπικού.

 

10. Από την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω νομαρχιακών ταμείων και νομαρχιακών συμβουλίων των νομαρχιών του νομού Αττικής, καταργούνται το Νομαρχιακό Ταμείο Αττικής και το Νομαρχιακό Συμβούλιο του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1235/1982 του νομού Αττικής.

 

11. Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1235/1982.

 

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 145 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977 (ΦΕΚ 198/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α/1984), μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης μπορεί με απόφαση του να αποσπά, για έναν το πολύ χρόνο, υπαλλήλους των δημοσίων διοικητικών υπηρεσιών του νομού στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εδρεύουν στο νομό, για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες των ανωτέρω νομικών προσώπων και ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι κενές θέσεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.