Νόμος 1647/86 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διοίκηση - Εκπροσώπηση - Προνόμια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Ο γραμματέας του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των υπαλλήλων του Οργανισμού.

 

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται. Αντικατάσταση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του κατά τη διάρκεια της θητείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που ορίζει και τα νέα πρόσωπα για τον υπόλοιπο χρόνο.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση του Οργανισμού. Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να μεταβιβάζεται στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή άλλα όργανα του Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στον εποπτεύοντα Υπουργό κάθε μέτρο που θεωρεί χρήσιμο για την προώθηση του έργου του Οργανισμού και υποβάλλει σε αυτόν με τη λήξη κάθε έτους έκθεση για την πρόοδο του έργου του Οργανισμού.

 

4. Τον Οργανισμό εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή το όργανο του Οργανισμού που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

5. Ο Οργανισμός έχει στα δικαστήρια και στις διοικητικές αρχές όλα τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Τα προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που αφορούν την κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία, στην πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών και γενικά στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

7. Στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στον γραμματέα και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης στον εισηγητή των εισαγόμενων προς συζήτηση ενώπιον του θεμάτων, καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) όπως ισχύει.

 

8. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στον Οργανισμό. Ο αντιπρόεδρος και μέχρι δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση στον Οργανισμό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την αποζημίωση συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλεται αμοιβή, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση του Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οποιουδήποτε βαθμού, ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και υπαλλήλους του Δημοσίου, με σκοπό τη σύνταξη μελετών, καθώς και την κατάρτιση προσχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων.

 

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας, καθώς και η αποζημίωση για τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς τους (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν).

 

10. Για την επικουρία του προέδρου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.