Νόμος 3882/10

Ν3882/2010: Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14-03-2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3882: Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14-03-2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986), (ΦΕΚ 166/Α/2010)

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο

 

Μέρος Α: Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2007/2/ΕΚ

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Μεταδεδομένα

 

Άρθρο 5: Μεταδεδομένα

 

Κεφάλαιο Γ: Διαλειτουργικότητα των συνόλων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων

 

Άρθρο 6: Εκτελεστικές διατάξεις Οδηγίας INSPIRE

Άρθρο 7: Συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Δικτυακές υπηρεσίες

 

Άρθρο 8: Δικτυακές υπηρεσίες

Άρθρο 9: Πρόσβαση σε υπηρεσίες

Άρθρο 10: Περιορισμοί στην πρόσβαση

Άρθρο 11: Παροχή υπηρεσιών και διάθεση δεδομένων σε τρίτους

Άρθρο 12: Πρόσβαση στις υπηρεσίες

Άρθρο 13: Ενημέρωση Επιτροπής Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Μέρος Β: Εθνικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2007/2/ΕΚ

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 14

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση - αρμοδιότητες φορέων και οργάνων

 

Άρθρο 16: Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας

Άρθρο 17: Σύνθεση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας

Άρθρο 18: Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας

Άρθρο 19: Κομβικά Σημεία Επαφής

 

Κεφάλαιο Γ: Βασικές ρυθμίσεις για την οργάνωση της γεωπληροφορίας και την ένταξη στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

 

Άρθρο 20: Υποχρεώσεις Δημόσιων Αρχών

Άρθρο 21: Πρωτότυπα σύνολα και υπηρεσίες- Εθνικά σύνολα αναφοράς

Άρθρο 22: Όροι και προϋποθέσεις για την προκήρυξη και παραλαβή έργων

Άρθρο 23: Ένταξη στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

 

Κεφάλαιο Δ: Μέτρα για τη διαλειτουργικότητα των συνόλων και των υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων

 

Άρθρο 24: Δεδομένα

Άρθρο 25: Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών

 

Κεφάλαιο Ε: Μέτρα για τη διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας και υπηρεσιών

 

Άρθρο 26: Ειδικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες

Άρθρο 27: Μέτρα για την κοινοχρησία

Άρθρο 28: Μέτρα για την παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση δεδομένων σε τρίτους

 

Μέρος Γ: Εθνική νομοθεσία

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις

 

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 31

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 32: Ψηφιακή αποτύπωση εγγράφων

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 33: Παραρτήματα

Παράρτημα Ι: Θέματα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α' του νόμου και στα άρθρα 8 παράγραφος 1 και 9 παράγραφος α' της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

Παράρτημα ΙΙ: Θέματα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β' του νόμου και στα άρθρα 8 παράγραφος 1 και 9 παράγραφος β' της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

Παράρτημα III: Θέματα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στα άρθρα 6(B) και 9(B) της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 34: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 35

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-09-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.