Νόμος 1757/88

Ν1757/1988: Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για ασφαλή εμπορευματοκιβώτια και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1757/1988: Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για ασφαλή εμπορευματοκιβώτια και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 37/Α/1988), 29-02-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

1. Κυρώνεται κει έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος η Διεθνής Σύμβαση για ασφαλή εμπορευματοκιβώτια, που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 02-12-1972 μαζί με τα Παραρτήματά της Ι και ΙΙ, όπως τροποποιήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στο Λονδίνο στις 02-04-1981 και 13-06-1983.

 

2. Τα κείμενα της Σύμβασης αυτής και των Παραρτημάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί, σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής.

 

Άρθρο δέκατο: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ανατεθεί η έκδοση πιστοποιητικών καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης στις Λιμενικές Αρχές εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και στους ελληνικούς νηογνώμονες.}

 

2. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου τροποποιούνται ως εξής:

 

{Ανάθεση σε νηογνώμονες και φυσικά πρόσωπα

 

1. Με προεδρικό διάταγμα επιτρέπεται να εξουσιοδοτούνται ελληνικοί ή και ξένοι νηογνώμονες καθώς και Έλληνες διπλωματούχοι ναυπηγοί-μηχανικοί για την διενέργεια, με δαπάνες του εφοπλιστή, της καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης της χωρητικότητας.

 

Με προεδρικό διάταγμα επιτρέπεται επίσης να εξουσιοδοτούνται Έλληνες ναυπηγοί απόφοιτοι ανωτέρων σχολών για την διενέργεια, με δαπάνες του εφοπλιστή, της καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης της χωρητικότητας πλοίων ορισμένων κατηγοριών ή μεγέθους σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διάταγμα αυτό.}

 

3. Στο άρθρο 30 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προστίθεται περίπτωση (δ) η οποία έχει ως εξής:

 

{δ) Θέματα σχετικά με την καταμέτρηση και ανακαταμέτρηση πλοίων που δεν υπάγονται στην Διεθνή Σύμβαση για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 973/1971 (ΦΕΚ 194/Α/1971), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 περιέρχονται κατά το μισό στο Δημόσιο και κατά το άλλο μισό στο Λογαριασμό Επιθεωρήσεων, που τηρείται στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων.}

 

5. Στο άρθρο τρίτο του νόμου [Ν] 1373/1983 (ΦΕΚ 92/1983) προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:

 

{3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις μετατροπές ή μετασκευές που θεωρούνται ουσιαστική μεταβολή στην ολική χωρητικότητα του πλοίου, τη μορφή του πιστοποιητικού, τη χωρητικότητα καινοφανών τύπων σκαφών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης.}

 

Άρθρο ενδέκατο: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την ασφάλεια των πλοίων

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Αρμόδια για την έκδοση και παράταση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από το άρθρο αυτό είναι η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων με τα κεντρικά ή τα κατά τόπους όργανα της σύμφωνα με όσα ορίζονται με προεδρικό διάταγμα.}

 

2. Το άρθρο άρθρο 30 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων τηρείται ειδικός Λογαριασμός Επιθεωρήσεων για την αντιμετώπιση αναγκών των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των πλοίων, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

 

2. Στο Λογαριασμό αυτό καταθέτονται τα τέλη που καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα για τις επιθεωρήσεις, τις εκδόσεις πιστοποιητικών και αδειών, τους ελέγχους και τις εγκρίσεις που ανάγονται στην ασφάλεια των πλοίων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πραγματοποιούνται από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων ή τα κατά τόπους όργανά της.

 

3. Τα θέματα είσπραξης και διαχείρισης των τελών και γενικά της λειτουργίας του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα.

 

4. Στα μέλη των κατά τόπους οργάνων της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων καταβάλλονται από το Λογαριασμό Επιθεωρήσεων έξοδα μετακίνησης και αποζημίωση σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

5. Οι δαπάνες για την μετακίνηση επιθεωρητών της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων και των κατά τόπους οργάνων της, καθώς και η αποζημίωση των μελών των τελευταίων, καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το Λογαριασμό αυτό.}

 

Άρθρο δέκατο τρίτο

 

Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από το άρθρο τέταρτο και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου έκτου, που ισχύουν από την ημερομηνία που τίθεται σε εφαρμογή η Σύμβαση.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 25-02-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.