Νόμος 1799/88 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προσωπικό του Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, με ταυτόχρονη μεταφορά των αντίστοιχων θέσεων. Για τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι θέσεις αυτές είναι προσωρινές και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Το προσωπικό εντάσσεται σε αντίστοιχους κλάδους και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς δημιουργούνται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας προσωρινοί κλάδοι.

 

2. Για την κύρια και επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ βοήθημα του προσωπικού του καταργούμενου νομικού προσώπου, που μεταφέρεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987) για τις μετατάξεις υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

3. Αν το προσωπικό του Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων που μεταφέρεται στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς επιλέξει την κύρια ασφάλιση του προσωπικού του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, που έχουν καταβληθεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο για τον κλάδο κύριας ασφάλισης, μεταφέρονται στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Από τις εισφορές αυτές το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο παρακρατούν ποσοστό δεκαπέντε στα εκατό για την κάλυψη των επιβαρύνσεών τους από την ασφάλιση του προσωπικού αυτού, μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ως προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος της καταβολής των παραπάνω εισφορών στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.