Νόμος 1828/89 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), το οποίο εδρεύει στον Πειραιά (Νέο Φάληρο) και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του αρμοδίου για θέματα αθλητισμού υπουργού.

 

β) 1. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανήκει και η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυμναστικών, αγωνιστικών) που υπάρχουν ή πρόκειται να κατασκευασθούν στην περιοχή του σταδίου ή αυτών που θα παραχωρηθούν σε αυτό με κάθε τρόπο ιδίως με νόμο, κανονιστική πράξη ή σύμβαση και ευρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)δ του άρθρου 57 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

2. Κινητά πράγματα που βρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις και ανήκουν στο Δημόσιο περιέρχονται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

 

3. Η διοίκηση των έργων που εκτελούνται στους πιο πάνω χώρους ανήκει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

 

γ) 1. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει διοικητική περιουσιακή αυτοτέλεια.

 

2. Οι αποφάσεις της διοίκησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού υπουργό.

 

3. Πόροι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είναι:

 

α) ετήσια τακτική επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

 

β) έσοδα από την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των εγκαταστάσεών του, καθώς και έσοδα που προέρχονται από καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις στους χώρους του και

 

γ) ειδικές έκτακτες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Τυχόν πλεόνασμα του ετήσιου απολογισμού του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας λογίζεται έσοδο της εποπτεύουσας αρχής και αποδίδεται σε αυτή μέσα σ' ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους.

 

4. Για τη χορήγηση δανείων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απαιτείται έγκριση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού υπουργού.

 

δ) 1. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από επτά μέλη.

 

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με ισάριθμα αναπληρωματικά διορίζονται για θητεία δύο ετών με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας.

 

3. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί άποψη με την οποία έχει συνταχθεί ο πρόεδρος. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά θέματα.

 

4. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς δύο φορές το μήνα, σε χρόνο τον οποίο καθορίζει ο πρόεδρος και εκτάκτως όταν αυτός το κρίνει απαραίτητο. Για συγκεκριμένα θέματα το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τη μερική άσκηση των αρμοδιοτήτων του ή την εποπτεία ορισμένων τομέων σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

 

5. Τα θέματα στο διοικητικό συμβούλιο εισηγείται συντονιστής διευθυντής και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρωτής συντονιστής διευθυντής, οι οποίοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο.

 

6. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

7. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου λήγει οποτεδήποτε με απόφαση του αρμοδίου για θέματα αθλητισμού υπουργού. Τα νέα μέλη διορίζονται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.

 

ε) 1. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και έναντι των τρίτων. Τον πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει ή δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

 

2. Ο συντονιστής διευθυντής και ο αναπληρωτής συντονιστής διευθυντής του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προσλαμβάνονται με απόφαση του αρμοδίου για θέματα αθλητισμού υπουργού, η οποία καθορίζει την αμοιβή και τους όρους απασχόλησής τους.

 

στ) 1. Με κανονισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού υπουργού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) η οργάνωση, η συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας,

 

β) ο αριθμός των προσλαμβανόμενων κατά κατηγορίες υπαλλήλων, εργατών και βοηθητικού προσωπικού, τα προσόντα του, η αμοιβή του, καθώς και κάθε άλλο θέμα το οποίο έχει σχέση με την υπηρεσιακή του κατάσταση.

 

γ) η διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και η πληρωμή των χρεών του,

 

δ) η διαχείριση και τοποθέτηση των χρηματικών κεφαλαίων,

 

ε) η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των κυλικείων, καφενείων και εστιατορίων,

 

στ) η διάθεση των χώρων για αθλητικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις,

 

ζ) η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, του ισολογισμού και του απολογισμού και

 

η) ο οικονομικός έλεγχος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

 

2. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας εγκρίνεται από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού υπουργό.

 

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 οι κανονισμοί εγκρίνονται και από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

4. Το προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αθλητισμό 1985 ή άλλους φορείς και εξυπηρετεί τη λειτουργία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, εντάσσεται σε τακτικές θέσεις που θα δημιουργηθούν με τον οργανισμό λειτουργίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η ένταξή του θα γίνει μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και απόφαση της επιτροπής διοίκησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

 

5. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 512/1976 (ΦΕΚ 181/Α/1976), όπως μετονομάστηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 238/1985 (ΦΕΚ 88/Α/1985), από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργείται και το μόνιμο προσωπικό μεταφέρεται μαζί με τις θέσεις σε άλλα γυμναστήρια του νομού Αττικής και εντάσσεται στο μόνιμο προσωπικό των γυμναστηρίων που μετατάσσεται. Το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου εντάσσεται στο προσωπικό του νέου φορέα και καταλαμβάνει οργανικές θέσεις του οργανισμού του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου περιέρχεται στο νέο νομικό πρόσωπο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.