Νόμος 4002/11

Ν4002/2011: Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4002/2011: Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, (ΦΕΚ 180/Α/2011), 22-08-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου και αναδιάρθρωση της γενικής διεύθυνσης συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007

Άρθρο 2: Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 3: Σύνταξη διαζευγμένων

 

Κεφάλαιο Β: Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 5: Διευθύνσεις συντάξεων

 

Μέρος Β: Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου και αναδιάρθρωση της γενικής διεύθυνσης συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών

 

Κεφάλαιο Γ: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

 

Άρθρο 8: Έννοια και προϋποθέσεις δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 9: Όροι δόμησης και προδιαγραφές σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 10: Απόσυρση παλαιών τουριστικών καταλυμάτων

 

Κεφάλαιο Δ: Προώθηση τουριστικών επενδύσεων και άλλες διατάξεις τουριστικής νομοθεσίας

 

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

Άρθρο 12: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

Άρθρο 14: Ζητήματα εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και άλλες ρυθμίσεις για την προώθηση των τουριστικών επενδύσεων

 

Μέρος Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών

 

Κεφάλαιο Ε: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2214/1994, του νόμου 3049/2002, του νόμου 3862/2010 και του νόμου 3867/2010

 

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2214/1994 - συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 3049/2002

Άρθρο 16: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 3862/2010 Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και συστήματα εσωτερικού ελέγχου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (παράγραφος 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/76/ΕΕ)

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων

 

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτων

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις τελωνειακών θεμάτων

 

Κεφάλαιο Ζ: Λοιπά θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 21: Μισθώσεις Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 22: Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων

Άρθρο 23: Σύσταση Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 24: Δημοσιονομικές διατάξεις και ρυθμίσεις θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Μέρος Δ: Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Η: Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων

 

Άρθρο 25: Ορισμοί

Άρθρο 26: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 27: Άδειες

Άρθρο 28: Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Άρθρο 29: Κανονισμοί της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Άρθρο 30: Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου

Άρθρο 31: Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους

Άρθρο 32: Όροι συμμετοχής των παικτών

Άρθρο 33: Προστασία παικτών και Ατομική Κάρτα Παίκτη

Άρθρο 34: Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Απόρρητο - Υποχρέωση Εχεμύθειας

Άρθρο 35: Εμπορική επικοινωνία

Άρθρο 36: Υποχρεωτική σήμανση

Άρθρο 37: Έντυπο προγράμματος για τη διεξαγωγή παιγνίων

Άρθρο 38: Τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια

Άρθρο 39: Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων

Άρθρο 40: Προϋποθέσεις για την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Άρθρο 41: Προδιαγραφές παιγνιομηχανημάτων

Άρθρο 42: Πιστοποίηση καταστημάτων

Άρθρο 43: Κατηγορίες πιστοποίησης καταστημάτων

Άρθρο 44: Πιστοποίηση παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης

Άρθρο 45Α: Διαδικασία εγγραφής των Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates) των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, στο Μητρώο Συνεργατών

Άρθρο 46: Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης και χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Άρθρο 47: Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου ή παιγνιομηχανημάτων

Άρθρο 48: Υποχρεώσεις - Απαγορεύσεις - Στοιχεία παικτών

Άρθρο 49: Μεταφορές χρημάτων

Άρθρο 50: Παράβολα - Τέλη - Συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα - Φόροι

Άρθρο 51: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 52: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 52Α

Άρθρο 53: Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα

Άρθρο 54: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 55

 

Κεφάλαιο Θ: Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα

 

Άρθρο 56: Κατάργηση συμβουλίου, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα

Άρθρο 57: Συγχώνευση νομικών προσώπων

Άρθρο 59: Συγχώνευση νομικών προσώπων σε νέο φορέα

Άρθρο 61: Συγχώνευση του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Άρθρο 62: Συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Ανώνυμη Εταιρεία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 63: Συγχώνευση των εταιρειών Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων και Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών

Άρθρο 64: Λύση Ανωνύμων Εταιρειών

Άρθρο 65: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 66: Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και δημοσίων επιχειρήσεων

Άρθρο 67: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 68: Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 69: Καθαρισμός σχολικών μονάδων

Άρθρο 70

Άρθρο 71: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-08-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.