Νόμος 1845/89 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 721/1977


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το αρμόδιο όργανο για τον εργαστηριακό έλεγχο, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού και του νόμου [Ν] 2147/1952 (ΦΕΚ 155/Α/1952), ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων.

 

2. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας διαβιβάζει αντίγραφα των στοιχείων των παραγράφων 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου στο αρμόδιο όργανο για τον εργαστηριακό έλεγχο. Το όργανο αυτό ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των στοιχείων για τον αριθμό και την ποσότητα των δειγμάτων του γεωργικού φαρμάκου, που είναι αναγκαία για τον έλεγχο.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 721/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας χορηγείται για περιορισμένες χρήσεις γεωργικών φαρμάκων και για κάλυψη αναγκών φυτοπροστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων, ορίζονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την χορήγηση της προσωρινής αυτής άδειας κυκλοφορίας.}

 

3. Στο άρθρο 16 του νόμου [Ν] 721/1977 προστίθεται νέα παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων, μπορεί να ανατίθενται οι εργαστηριακοί έλεγχοι, κατά τις διατάξεις του παρόντος και του νόμου [Ν] 2147/1952 σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 

4. Το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 721/1977 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στην παράγραφο 2 προστίθενται περιπτώσεις η', θ' και ι' που έχουν ως εξής:

 

{η) Από έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υποδεικνύονται από το Διοικητικό συμβούλιο αυτής.

 

θ) Από έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εισαγωγέων Βιομηχάνων Γεωργοχημικών που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο αυτού.

 

ι) Από έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, που υποδεικνύονται από τη διοίκησή της.}

 

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Εισηγητές του Συμβουλίου ορίζονται κατά περίπτωση οι προϊστάμενοι των τμημάτων Ελέγχου και Εγκρίσεως Κυκλοφορίας Γεωργικών Φαρμάκων και Εμπορίας - Κοστολόγησης και Προμηθειών Γεωργικών Φαρμάκων της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτών, που αναπληρώνονται από το νόμιμο αναπληρωτή τους.

 

Ο πρόεδρος μπορεί να ορίσει και μέλος του Συμβουλίου για ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συζητούμενου θέματος.}

 

5. Στον πρόεδρο, τα μέλη, τους εισηγητές και το γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων καταβάλλεται αποζημίωση σε βάρος των πιστώσεων του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.